Cơ quan thực hiện
Lĩnh vực
Từ khóa
STT Tên thủ tục Mức độ DVC Cơ quan thực hiện Lĩnh vực
1 Cấp bản sao bằng tốt nghiệp trung học cơ sở từ sổ gốc Phòng Giáo dục và Đào tạo Hệ thống văn bằng, chứng chỉ
2 Cấp giấy chứng nhận cơ sở đủ điều kiện an toàn thực phẩm Phòng Y tế Y tế
3 Cấp giấy chứng nhận đủ điều kiện hoạt động điểm cung cấp dịch vụ trò chơi điện tử công cộng 3 Phòng Văn hóa - Thông tin Viễn thông internet
4 Cấp Giấy xác nhận kiến thức về an toàn thực phẩm Phòng Y tế Y tế
5 Cấp lại Giấy chứng nhận do bị mất Phòng Tài nguyên và Môi trường Đất đai
6 Cấp lại giấy chứng nhận đăng ký chi nhánh, văn phòng đại diện hợp tác xã (khi bị hư hỏng) 3 Phòng Tài chính - Kế hoạch Thành lập và hoạt động của Hợp tác xã
7 Cấp lại giấy chứng nhận đăng ký chi nhánh, văn phòng đại diện hợp tác xã (khi bị mất) 3 Phòng Tài chính - Kế hoạch Thành lập và hoạt động của Hợp tác xã
8 Cấp lại Giấy chứng nhận đăng ký hộ kinh doanh 3 Phòng Tài chính - Kế hoạch Thành lập và Hoạt động của hộ kinh doanh
9 Cấp lại giấy chứng nhận đăng ký hợp tác xã (khi bị hư hỏng) 3 Phòng Tài chính - Kế hoạch Thành lập và hoạt động của Hợp tác xã
10 Cấp lại giấy chứng nhận đăng ký hợp tác xã (khi bị mất) 3 Phòng Tài chính - Kế hoạch Thành lập và hoạt động của Hợp tác xã
11 Cấp lại Giấy Chứng nhận đăng ký phương tiện 3 Phòng Quản lý đô thị Giao thông vận tải
12 Cấp lại giấy chứng nhận đủ điều kiện hoạt động điểm cung cấp dịch vụ trò chơi điện tử công cộng 3 Phòng Văn hóa - Thông tin Viễn thông internet
13 Cấp phép dạy thêm chương trình tiểu học, trung học cơ sở ngoài nhà trường Phòng Giáo dục và Đào tạo Giáo dục và Đào tạo
14 Cấp phép dạy thêm chương trình tiểu học, trung học cơ sở trong nhà trường Phòng Giáo dục và Đào tạo Giáo dục và Đào tạo
15 Cấp phép dạy thêm chương trình tiểu học, trung học cơ sở trong nhà trường Phòng Giáo dục và Đào tạo Giáo dục và Đào tạo
16 Cấp phép khai thác chính, tận dụng, tận thu gỗ rừng trồng trong rừng phòng hộ của hộ gia đình, cá nhân, cộng đồng. Ủy ban nhân dân quận Nông nghiệp và Phát triển nông thôn
17 Cấp phép khai thác gỗ rừng tự nhiên phục vụ nhu cầu thiết yếu tại chỗ đối với hộ gia đình, cá nhân, cộng đồng dân cư thôn Ủy ban nhân dân quận Nông nghiệp và Phát triển nông thôn
18 Cấp phép khai thác, tận dụng, tận thu các loại lâm sản ngoài gỗ không thuộc loài nguy cấp, quý, hiếm, loài được ưu tiên bảo vệ theo quy định của pháp luật trong rừng phòng hộ của hộ gia đình, cá nhân, cộng đồng dân cư thôn Ủy ban nhân dân quận Nông nghiệp và Phát triển nông thôn
19 Cấp đổi Giấy chứng nhận cơ sở đủ điều kiện an toàn thực phẩm Phòng Y tế Y tế
20 Cấp đổi Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất Phòng Tài nguyên và Môi trường Đất đai