Cơ quan thực hiện
Lĩnh vực
Từ khóa
Tên thủ tục Thủ tục quyết định thu hồi đất vì mục đích quốc phòng, an ninh; phát triển kinh tế - xã hội vì lợi ích quốc gia, công cộng (đối với trường hợp thu hồi đất của đối tượng quy định tại khoản 2, khoản 3 Điều 66 Luật Đất đai năm 2013)
Cơ quan thực hiện Phòng Tài nguyên và Môi trường
Lĩnh vực Đất đai
Mức độ DVC 3
Trình tự thực hiện

a) Người có nhu cầu nộp hồ sơ tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả thuộc Uỷ ban nhân dân cấp huyện;

b) Cán bộ tiếp nhận kiểm tra hồ sơ, nếu đủ thành phần và đúng giá trị pháp lý của từng văn bản theo quy định thì ghi đầy đủ thông tin vào Sổ tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả, đồng thời trao Phiếu tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả cho người nộp hồ sơ; luân chuyển hồ sơ đến Phòng Tài nguyên và Môi trường để giải quyết; trường hợp hồ sơ chưa đủ, chưa đúng thì cán bộ tiếp nhận hướng dẫn người nộp hồ sơ bổ sung hoặc trả lại hồ sơ.

Trong thời gian 3 ngày làm việc, cán bộ thụ lý hồ sơ phải nghiên cứu hồ sơ và kiểm tra thực địa nếu phát hiện hồ sơ không đủ điều kiện phải làm văn bản chuyển đến Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả để trả lại cho người nộp hồ sơ.

c) Phòng Tài nguyên và Môi trường thực hiện các công việc tiếp đó.

Cách thức thực hiện

- Trực tiếp tại Bộ phận nhận và trả kết quả thuộc Uỷ ban nhân dân cấp huyện.

Thành phần, số lượng

a. Thành phần:

(1) Thông báo thu hồi đất của cơ quan có thẩm quyền;

(2) Dự thảo phương án bồi thường, hỗ trợ, tái định cư đã được thẩm định và bản tổng hợp ý kiến đóng góp của người có đất bị thu hồi;

(3) Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất hoặc Giấy chứng nhận quyền sở hữu nhà ở và quyền sử dụng đất ở hoặc Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất hoặc giấy tờ về quyền sử dụng đất theo quy định tại Điều 100 Luật Đất đai năm 2013 và Điều 18 Nghị định số 43/2014/NĐ-CP ngày 15/5/2014.

b. Số lượng: 02 bộ.

Thời hạn giải quyết

- Không quá 10 ngày làm việc.

Đối tượng thực hiện

Tổ chức, người Việt Nam định cư ở nước ngoài, doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài, tổ chức nước ngoài có chức năng ngoại giao có nhu cầu sử dụng đất thuộc nhóm các dự án quy định tại điều 61 và 62 Luật Đất đai năm 2013.

Cơ quan thực hiện *

- Cơ quan thực hiện thủ tục: Phòng Tài nguyên và Môi trường.

- Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Ủy ban nhân dân cấp huyện.

- Cơ quan phối hợp: Các Sở/ban/ngành có liên quan trong trường hợp cần tham vấn về công trình, vật kiến trúc…, Tổ chức làm nhiệm vụ bồi thường, hỗ trợ, tái định cư.
Kết quả thủ tục hành chính - Quyết định thu hồi đất, phê duyệt phương án bồi thường, hỗ trợ, tái định cư.
Tên mẫu đơn / Mẫu tờ khai

Không có.

Phí / Lệ phí Không có.
File Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai
Yêu cầu thực hiện, điều kiện thực hiện Phòng Tài nguyên và Môi trường có trách nhiệm chủ trì cùng các cơ quan có liên quan thẩm định hồ sơ thu hồi đất, hồ sơ phê duyệt phương án bồi thường trình Uỷ ban nhân dân thành phố quyết định đảm bảo đúng quy định của pháp luật.
Căn cứ pháp lý

- Điều 66, 67, 69 Luật Đất đai năm 2013.

- Nghị định số 43/2014/NĐ-CP ngày 15 tháng 5 năm 2014 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều của Luật Đất đai.

- Nghị định số 01/2017/NĐ-CP ngày 06/01/2017, có hiệu lực ngày 03/3/2017.

- Điều 11 Thông tư số 30/2014/TT-BTNMT ngày 02 tháng 6 năm 2014 của Bộ Tài nguyên và Môi trường quy định về hồ sơ giao đất, cho thuê đất, chuyển mục đích sử dụng đất, thu hồi đất.