Cơ quan thực hiện
Lĩnh vực
Từ khóa
Tên thủ tục Gia hạn giấy phép sử dụng tạm thời một phần vỉa hè, lòng đường không vào mục đích giao thông
Cơ quan thực hiện Phòng Quản lý đô thị
Lĩnh vực Giao thông vận tải
Mức độ DVC 3
Trình tự thực hiện

a) Nộp hồ sơ TTHC: Tổ chức, cá nhân có nhu cầu sử dụng tạm thời một phần vỉa hè, lòng đường không vào mục đích giao thông hoặc trông giữ xe gửi 01 (một) bộ hồ sơ đến cơ quan có thẩm quyền. Cụ thể:

- Ủy ban nhân dân các quận, huyện: cấp giấy phép sử dụng tạm thời một phần vỉa hè, lòng đường không vào mục đích giao thông hoặc trông giữ xe đối với các tuyến đường do Ủy ban nhân dân quận, huyện quản lý.

- Sở Giao thông vận tải: Cấp giấy phép sử dụng tạm thời một phần vỉa hè, lòng đường không vào mục đích giao thông hoặc trông giữ xe đối với các tuyến đường được Ủy ban nhân dân thành phố giao quản lý.

b) Giải quyết TTHC: Cơ quan có thẩm quyền tiếp nhận, kiểm tra hồ sơ và xử lý như sau:

- Trường hợp hồ sơ nộp trực tiếp, nếu hồ sơ đầy đủ thì cấp giấy biên nhận hồ sơ và hẹn trả kết quả theo thời hạn quy định; nếu hồ sơ không đầy đủ theo quy định thì trả lại ngay và hướng dẫn tổ chức, cá nhân hoàn thiện lại hồ sơ;

- Trường hợp hồ sơ nhận qua hệ thống bưu, nếu hồ sơ không đầy đủ theo quy định, trong thời gian 02 ngày làm việc, kể từ ngày nhận được hồ sơ, Cơ quan có thẩm quyền có văn bản gửi tổ chức, cá nhân yêu cầu bổ sung, hoàn thiện lại hồ sơ;

- Trong thời hạn 05 ngày làm việc, kể từ ngày nhận được đầy đủ hồ sơ theo quy định, Cơ quan có thẩm quyền cấp giấy phép cho các tổ chức, cá nhân.
Cách thức thực hiện - Nộp trực tiếp hoặc qua hệ thống bưu chính.
Thành phần, số lượng

a) Thành phần hồ sơ:

- Đơn đề nghị gia hạn Giấy phép sử dụng tạm thời một phần vỉa hè, lòng đường của tổ chức, cá nhân theo mẫu tại Phụ lục 2 của Quy định này.

- Giấy phép đã được cấp

b) Số lượng hồ sơ: 01 bộ.

Thời hạn giải quyết 05 ngày làm việc, kể từ khi nhận đủ hồ sơ theo quy định.
Đối tượng thực hiện

Tổ chức, cá nhân.

Cơ quan thực hiện *

a) Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Sở Giao thông vận tải, Ủy ban nhân dân cấp huyện.

b) Cơ quan hoặc người có thẩm quyền được ủy quyền hoặc phân cấp thực hiện: Không có;

c) Cơ quan trực tiếp thực hiện thủ tục hành chính: Sở Giao thông vận tải, Ủy ban nhân dân cấp huyện.

d) Cơ quan phối hợp: Không có.

Kết quả thủ tục hành chính

Giấy phép gia hạn.

Tên mẫu đơn / Mẫu tờ khai

- Đơn đề nghị;

Phí / Lệ phí

Không có.

File Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai Danh sách biểu mẫu PHỤ LỤC 02 MẪU ĐƠN ĐỀ NGHỊ GIA HẠN GIẤY PHÉP SỬ DỤNG TẠM THỜI LÒNG ĐƯỜNG.docx
Yêu cầu thực hiện, điều kiện thực hiện

Không có.

Căn cứ pháp lý

- Luật Giao thông đường bộ ngày 13 tháng 11 năm 2008;

- Nghị định số 11/2010/NĐ-CP ngày 24 tháng 02 năm 2010 của Chính phủ quy định về quản lý và bảo vệ kết cấu hạ tầng giao thông đường bộ;

- Nghị định số 100/2013/NĐ-CP ngày 03/9/2013 của Chính phủ về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 11/2010/NĐ-CP ngày 24/2/2010 quy định về quản lý và bảo vệ kết cấu hạ tầng giao thông đường bộ;

- Quyết định số 15/2017/QĐ-UBND ngày 13/10/2017 của Ủy  ban nhân dân thành phố ban hành quy định quản lý, sử dụng tạm thời vỉa hè, lòng đường không vào mục đích giao thông và quản lý thi công trong phạm vi bảo vệ kết cấu hạ tầng giao thông đường bộ trên các tuyến đường giao thông thuộc phạm vi quản lý của thành phố Hải Phòng.