Cơ quan thực hiện
Lĩnh vực
Từ khóa
Tên thủ tục Thủ tục phê duyệt phương án chuyển đổi chợ hạng 2, hạng 3
Cơ quan thực hiện Phòng Kinh tế
Lĩnh vực Công thương
Mức độ DVC 3
Trình tự thực hiện

- Bước 1: Tổ chức nộp hồ sơ đề nghị phê duyệt phương án chuyển đổi chợ hạng 2, hạng 3 tại Bộ phận "một cửa" UBND cấp huyện nơi có chợ chuyển đổi;

- Bước 2: Cán bộ Bộ phận "một cửa" UBND cấp huyện ghi Phiếu tiếp nhận hồ sơ. Trong thời hạn 05 ngày làm việc kể từ ngày nhận được hồ sơ, Phòng Kinh tế và Hạ tầng/Phòng Kinh tế /Phòng Công Thương có trách nhiệm thay mặt Ban chuyển đổi chợ cấp huyện ra thông báo bằng văn bản về việc tiếp nhận hồ sơ. Trường hợp hồ sơ chưa đầy đủ, hợp lệ thì có văn bản yêu cầu tổ chức sửa đổi, bổ sung hồ sơ. Trong thời hạn 15 ngày làm việc kể từ ngày nhận được văn bản, tổ chức nộp hồ sơ phải hoàn thành hồ sơ theo yêu cầu.

- Bước 3: Trong thời hạn 20 ngày làm việc kể từ ngày nhận được hồ sơ đầy đủ, hợp lệ, Phòng Kinh tế và Hạ tầng/Phòng Kinh tế /Phòng Công Thương tổ chức lấy ý kiến các thành viên Ban chuyển đổi chợ cấp huyện, lập Tờ trình đề nghị UBND cùng cấp phê duyệt đối với trường hợp đủ điều kiện hoặc hoặc ban hành văn bản trả lời không chấp thuận phương án có nêu rõ lý do.

- Bước 4: Tổ chức nhận kết quả tại Bộ phận “một cửa” UBND cấp huyện.

Cách thức thực hiện Trực tiếp hoặc qua đường bưu điện
Thành phần, số lượng

- Hồ sơ gồm:

+ Văn bản đề nghị phê duyệt phương án chuyển đổi chợ (01 bản chính);

+ Phương án chuyển đổi chợ (01 bản chính);

+ Các tài liệu có liên quan khác (nếu có).

- Số lượng bộ hồ sơ: 01 bộ

Thời hạn giải quyết

20 ngày làm việc kể từ ngày nhận được hồ sơ đầy đủ, hợp lệ

Đối tượng thực hiện Tổ chức.
Cơ quan thực hiện *
Kết quả thủ tục hành chính

Quyết định phê duyệt phương án chuyển đổi chợ.

Tên mẫu đơn / Mẫu tờ khai Không
Phí / Lệ phí Không.
File Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai
Yêu cầu thực hiện, điều kiện thực hiện Không quy định cụ thể
Căn cứ pháp lý

- Nghị định số 02/2003/NĐ-CP ngày 14/01/2003 của Chính phủ về phát triển và quản lý chợ;

- Nghị định số 114/2009/NĐ-CP ngày 23/12/2009 của Chính phủ về sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 02/2003/NĐ-CP ngày 14/01/2003 của Chính phủ về phát triển và quản lý chợ;

- Quyết định số 2977/QĐ-UBND ngày 31/12/2015 của UBND thành phố về việc ban hành Quy định về quy trình chuyển đổi mô hình tổ chức quản lý, kinh doanh khai thác chợ trên địa bàn thành phố Hải Phòng