Cơ quan thực hiện
Lĩnh vực
Từ khóa
Tên thủ tục Thủ tục Xác định cơ quan có trách nhiệm bồi thường
Cơ quan thực hiện Phòng Tư pháp
Lĩnh vực Bồi thường Nhà nước
Mức độ DVC 2
Trình tự thực hiện

- Người bị thiệt hại có yêu cầu bằng văn bản về việc xác định cơ quan có trách nhiệm bồi thường;

- Cơ quan có thẩm quyền thực hiện việc xác định cơ quan có trách nhiệm bồi thường.

Cách thức thực hiện

Trực tiếp tại trụ sở cơ quan hành chính hoặc qua hệ thống bưu chính

Thành phần, số lượng

Văn bản đề nghị xác định cơ quan có trách nhiệm bồi thường

Thời hạn giải quyết

05 ngày làm việc kể từ ngày có yêu cầu, trường hợp không có sự thống nhất về cơ quan có trách nhiệm bòi thường thì thời han không qua 15 ngày.

Đối tượng thực hiện Cá nhân, tổ chức
Cơ quan thực hiện *
Kết quả thủ tục hành chính

Văn bản xác định cơ quan có trách nhiệm bồi thường

Tên mẫu đơn / Mẫu tờ khai Không
Phí / Lệ phí Không
File Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai
Yêu cầu thực hiện, điều kiện thực hiện

Khi người bị thiệt hại không xác định được cơ quan có trách nhiệm bồi thường hoặc không có sự thống nhất về cơ quan có trách nhiệm bồi thường

Căn cứ pháp lý

- Luật Trách nhiệm bồi thường của Nhà nước 2009;

- Nghị định số 16/2010/NĐ-CP quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật TNBTCNN;

- Thông tư số 03/2013/TT-BTP ngày 31/01/2013 hướng dẫn thực hiện quản lý nhà nước về công tác bồi thường trong hoạt động quản lý hành chính;

- Thông tư số 13/2015/TT-BTP ngày 29/9/2015 sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 03/2013/TT-BTP ngày 31/01/2013 của Bộ Tư pháp hướng dẫn thực hiện quản lý nhà nước về công tác bồi thường trong hoạt động quản lý hành chính;