Cơ quan thực hiện
Lĩnh vực
Từ khóa
Tên thủ tục Thủ tục Trả lại tài sản
Cơ quan thực hiện Phòng Tư pháp
Lĩnh vực Bồi thường Nhà nước
Mức độ DVC 2
Trình tự thực hiện

Tài sản bị thu giữ, tạm giữ, kê biên, tịch thu phải được tả lại ngay khi quyết định thu giữ, tạm giữ, kê biên, tịch thu bị hủy bỏ.

Cách thức thực hiện Trực tiếp tại trụ sở cơ quan hành chính.
Thành phần, số lượng

- Thông báo về việc trả lại tài sản.

- Biên bản có chữ ký của người nhận lại tài sản, đại diện cơ quan đã ra quyết định thu giữ, tạm giữ, kê biên, tịch thu tài sản, công chức được giao thực hiện việc trả lại tài sản và thủ kho nơi bảo quản tài sản.

Thời hạn giải quyết

05 ngày làm việc kể từ ngày quyết định thu giữ, tạm giữ, kê biên, tịch thu bị hủy bỏ.

Đối tượng thực hiện Cá nhân, tổ chức
Cơ quan thực hiện *
Kết quả thủ tục hành chính biên bản trả lại tài sản.
Tên mẫu đơn / Mẫu tờ khai không
Phí / Lệ phí không
File Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai
Yêu cầu thực hiện, điều kiện thực hiện

tài sản bị thu giữ, tạm giữ, kê biên, tịch thu phải được trả lại ngay khi quyết định thu giữ, tạm giữ, kê biên, tịch thu bị hủy bỏ.

Căn cứ pháp lý

- Luật Trách nhiệm bồi thường của Nhà nước 2009;

- Nghị định số 16/2010/NĐ-CP quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật TNBTCNN.