Cơ quan thực hiện
Lĩnh vực
Từ khóa
Tên thủ tục Thủ tục Miễn nhiệm đối với Báo cáo viên pháp luật cấp huyện
Cơ quan thực hiện Phòng Tư pháp
Lĩnh vực Phổ biến, giáo dục pháp luật
Mức độ DVC 2
Trình tự thực hiện

- Cơ quan chuyên môn của Ủy ban nhân dân cấp huyện, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và các tổ chức thành viên của Mặt trận huyện, quận, thị xã, thành phố thuộc tỉnh, Công an huyện, quận, thị xã, thành phố thuộc tỉnh, Ban chỉ huy quân sự huyện, quận, thị xã, thành phố thuộc tỉnh lập hồ sơ miễn nhiệm đối với báo cáo viên pháp luật gửi Phòng Tư pháp.

- Phòng Tư pháp tổng hợp, trình Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp huyện xem xét, quyết định miễn nhiệm báo cáo viên pháp luật.

Cách thức thực hiện Trực tiếp hoặc qua bưu điện đến Phòng Tư pháp, ngoài bì ghi rõ hồ sơ đề nghị miễn nhiệm báo cáo viên pháp luật.
Thành phần, số lượng

+ Công văn đề nghị miễn nhiệm báo cáo viên pháp luật của lãnh đạo cơ quan, tổ chức, đơn vị;

+Danh sách trích ngang báo cáo viên pháp luật thuộc trường hợp miễn nhiệm Mẫu số: 02/BCVPL (Ban hành kèm theo Thông tư số 21/2013 /TT-BTP ngày 18 tháng 12  năm 2013 của Bộ Tư pháp);

+ Các văn bản, giấy tờ chứng minh báo cáo viên pháp luật thuộc một trong các trường hợp sau:

- Không còn là cán bộ, công chức, viên chức, sỹ quan trong lực lượng vũ trang nhân dân;

- Không còn đủ tiêu chuẩn theo quy định tại khoản 2 Điều 35 của Luật Phổ biến, giáo dục pháp luật;

- Từ chối không thực hiện nhiệm vụ phổ biến, giáo dục pháp luật theo sự phân công của cơ quan, tổ chức quản lý trực tiếp mà không có lý do chính đáng từ 03 lần trở lên;

- Thực hiện một trong các hành vi bị cấm theo quy định tại Điều 9 của Luật Phổ biến, giáo dục pháp luật;

- Bị Tòa án kết án và bản án đã có hiệu lực pháp luật;

- Bị hạn chế hoặc mất năng lực hành vi dân sự.

Số lượng hồ sơ: 01 bộ.

Thời hạn giải quyết

Trong thời hạn 05 ngày làm việc, kể từ ngày nhận được hồ sơ hợp lệ, cơ quan có thẩm quyền quyết định xem xét, ra quyết định miễn nhiệm báo cáo viên pháp luật.

- Trường hợp hồ sơ không hợp lệ, thì trong thời hạn 05 ngày làm việc, kể từ khi nhận được hồ sơ, cơ quan tiếp nhận trả lại hồ sơ và thông báo rõ lý do bằng văn bản.

Đối tượng thực hiện

Cán bộ, công chức, viên chức và sỹ quan trong lực lượng vũ trang nhân dân.

Cơ quan thực hiện *
Kết quả thủ tục hành chính

Quyết định miễn nhiệm báo cáo viên pháp luật.

Tên mẫu đơn / Mẫu tờ khai không
Phí / Lệ phí không
File Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai
Yêu cầu thực hiện, điều kiện thực hiện

Việc miễn nhiệm báo cáo viên pháp luật được thực hiện khi báo cáo viên pháp luật thuộc một trong các trường hợp sau đây:

- Tự nguyện xin thôi làm báo cáo viên pháp luật;

- Không còn là cán bộ, công chức, viên chức, sỹ quan trong lực lượng vũ trang nhân dân;

- Không còn đủ tiêu chuẩn theo quy định tại khoản 2 Điều 35 của Luật phổ biến, giáo dục pháp luật;

- Từ chối không thực hiện nhiệm vụ phổ biến, giáo dục pháp luật theo sự phân công của cơ quan, tổ chức quản lý trực tiếp mà không có lý do chính đáng từ 03 lần trở lên;

- Thực hiện một trong các hành vi bị cấm theo quy định tại Điều 9 của Luật phổ biến, giáo dục pháp luật;

- Bị Tòa án kết án và bản án đã có hiệu lực pháp luật;

- Bị hạn chế hoặc mất năng lực hành vi dân sự.

Căn cứ pháp lý

- Luật Phổ biến, giáo dục pháp luật năm 2012;

- Thông tư 21/2013/TT-BTP ngày 18/12/2013 quy định trình tự, thủ tục công nhận, miễn nhiệm báo cáo viên pháp luật, công nhân cho thôi làm tuyên truyền viên pháp luật và một số biện pháp bảo đảm hoạt động của báo cáo viên pháp luật, tuyên truyền viên pháp luật.