Cơ quan thực hiện
Lĩnh vực
Từ khóa
Tên thủ tục Thủ tục chấp thuận việc tổ chức cuộc lễ diễn ra ngoài cơ sở tôn giáo có sự tham gia của tín đồ trong phạm vi một huyện, quận
Cơ quan thực hiện Phòng Nội vụ
Lĩnh vực Tôn giáo
Mức độ DVC 3
Trình tự thực hiện

- Bước 1: Tổ chức tôn giáo khi tổ chức các cuộc lễ ngoài cơ sở tôn giáo có sự tham gia của tín đồ trong phạm vi một huyện, quận, thị xã, thành phố thuộc tỉnh gửi văn bản đề nghị đến Phòng Nội vụ.

- Bước 2: Phòng Nội vụ xem xét văn bản và đề nghị bổ sung trong trường hợp cần thiết.

- Bước 3.

+ Phòng Nội vụ phối hợp với các cơ quan liên quan thẩm định văn bản đề nghị, trình Ủy ban nhân dân cấp huyện.

+ Ủy ban nhân dân cấp huyện căn cứ Tờ trình của Phòng Nội vụ chấp thuận hoặc không chấp thuận việc tổ chức cuộc lễ diễn ra ngoài cơ sở tôn giáo (hoặc ủy quyền cho Phòng Nội vụ). Trường hợp không chấp thuận phải trả lời bằng văn bản và nêu rõ lý do.

Cách thức thực hiện Tiếp nhận văn bản đề nghị trực tiếp vào các ngày làm việc trong tuần hoặc qua đường bưu điện.
Thành phần, số lượng

- Thành phần văn bản (theo mẫu).

- Số lượng văn bản: 01 bộ.

Thời hạn giải quyết

10 ngày làm việc kể từ ngày nhận được văn bản đề nghị hợp lệ.

Đối tượng thực hiện

Tổ chức tôn giáo cơ sở .

Cơ quan thực hiện *
Kết quả thủ tục hành chính Văn bản chấp thuận hoặc không chấp thuận việc tổ chức cuộc lễ diễn ra ngoài cơ sở tôn giáo.
Tên mẫu đơn / Mẫu tờ khai

Đề nghị tổ chức cuộc lễ ngoài cơ sở tôn giáo (Mẫu B27, Thông tư số 01/2013/TT- BNV ngày 25/3/2013).

Phí / Lệ phí không
File Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai Danh sách biểu mẫu mau don B27.docx
Yêu cầu thực hiện, điều kiện thực hiện không
Căn cứ pháp lý

- Pháp lệnh tín ngưỡng, tôn giáo ngày 18/6/2004.

- Nghị định số 92/2012/NĐ-CP ngày 08/11/2012 của Chính phủ quy định chi tiết và biện pháp thi hành Pháp lệnh tín ngưỡng, tôn giáo.

- Thông tư số 01/2013/TT-BNV ngày 25/3/2013 của Bộ Nội vụ ban hành và hướng dẫn sử dụng biểu mẫu về thủ tục hành chính trong lĩnh vực tín ngưỡng, Tôn giáo.