Cơ quan thực hiện
Lĩnh vực
Từ khóa
Tên thủ tục Sửa đổi, bổ sung giấy chứng nhận đủ điều kiện hoạt động điểm cung cấp dịch vụ trò chơi điện tử công cộng
Cơ quan thực hiện Phòng Văn hóa - Thông tin
Lĩnh vực Viễn thông internet
Mức độ DVC 3
Trình tự thực hiện

- Tổ chức, cá nhân gửi trực tiếp hoặc sử dụng dịch vụ bưu chính hồ sơ đề nghị sửa đổi, bổ sung giấy chứng nhận đủ điều kiện hoạt động điểm cung cấp dịch vụ trò chơi điện tử công cộng tới cơ quan cấp giấy chứng nhận (UBND quận, huyện).

- Cơ quan cấp giấy chứng nhận chủ trì xem xét tính đầy đủ của hồ sơ theo quy định.

- Trong thời hạn 05 (năm) ngày làm việc, cơ quan cấp giấy chứng nhận có trách nhiệm thẩm định và cấp giấy chứng nhận đủ điều kiện hoạt động điểm cung cấp dịch vụ trò chơi điện tử công cộng sửa đổi, bổ sung thay thế cho giấy chứng nhận cũ.

- Trường hợp từ chối, cơ quan cấp giấy chứng nhận có trách nhiệm trả lời bằng văn bản, trong đó nêu rõ lý do từ chối.

 

Cách thức thực hiện

Gửi trực tiếp hoặc sử dụng dịch vụ bưu chính

Thành phần, số lượng

- Thành phần hồ sơ gồm:

+ Đơn đề nghị sửa đổi, bổ sung giấy chứng nhận;

+ Bản sao có chứng thực giấy chứng nhận đủ điều kiện hoạt động điểm cung cấp dịch vụ trò chơi điện tử công cộng đang còn hiệu lực;

+ Các tài liệu có liên quan đến việc sửa đổi, bổ sung giấy chứng nhận (nếu có).

- Số lượng hồ sơ: 01 bộ.

Thời hạn giải quyết

05 (năm) ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ theo quy định

Đối tượng thực hiện

Chủ điểm cung cấp dịch vụ trò chơi điện tử công cộng

Cơ quan thực hiện *

Ủy ban nhân dân quận, huyện

Kết quả thủ tục hành chính

Giấy chứng nhận đủ điều kiện hoạt động điểm cung cấp dịch vụ trò chơi điện tử công cộng.

Tên mẫu đơn / Mẫu tờ khai

- Đối với chủ điểm là cá nhân: Đơn đề nghị sửa đổi, bổ sung Giấy chứng nhận đủ điều kiện hoạt động điểm cung cấp dịch vụ trò chơi điện tử công cộng theo Mẫu số 03a/ĐĐN - Thông tư số 23/2013/TT-BTTTT ngày 24/12/2013;

- Đối với chủ điểm là tổ chức, doanh nghiệp: Đơn đề nghị sửa đổi, bổ sung Giấy chứng nhận đủ điều kiện hoạt động điểm cung cấp dịch vụ trò chơi điện tử công cộng theo Mẫu số 03b/ĐĐN - Thông tư số 23/2013/TT-BTTTT ngày 24/12/2013.

Phí / Lệ phí

Theo quy định của pháp luật

File Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai Danh sách biểu mẫu Mau 3a-3b.docx
Yêu cầu thực hiện, điều kiện thực hiện không
Căn cứ pháp lý

- Luật Viễn thông số 41/2009/QH12 ngày 23/11/2009;

- Nghị định số 72/2013/NĐ-CP ngày 15 tháng 7 năm 2013 của Chính phủ về quản lý, cung cấp, sử dụng dịch vụ Internet và thông tin trên mạng;

- Thông tư số 23/2013/TT-BTTTT ngày 24 tháng 12 năm 2013 của Bộ Thông tin và Truyền thông về quản lý điểm truy nhập Internet công cộng và điểm cung cấp dịch vụ trò chơi điện tử công cộng;

- Quyết định số 2539/2014/QĐ-UBND ngày 18 tháng 11 năm 2014 quy định về quản lý điểm truy nhập Internet công cộng và điểm cung cấp dịch vụ trò chơi điện tử công cộng địa bàn thành phố Hải Phòng.