Cơ quan thực hiện
Lĩnh vực
Từ khóa
Tên thủ tục Xác nhận đề án bảo vệ môi trường đơn giản (đối với các cơ sở quy định tại điểm b Khoản 2 Điều 22 Nghị định số 18/2015/NĐ-CP và Phụ lục 1b Thông tư 26/2015/TT-BTNMT của Bộ Tài nguyên và Môi trường)
Cơ quan thực hiện Phòng Tài nguyên và Môi trường
Lĩnh vực Môi trường
Mức độ DVC
Trình tự thực hiện

a- Chủ dự án nộp hồ sơ tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả của UBND cấp huyện. Cán bộ tiếp nhận hồ sơ, kiểm tra về thẩm quyền và đối soát với danh mục hồ sơ; nếu hợp lệ thì lập phiếu tiếp nhận và hẹn ngày trả kết quả, luân chuyển hồ sơ đến phòng Tài nguyên và Môi trường để giải quyết; trường hợp không hợp lệ thì hướng dẫn hoàn thiện hồ sơ, trả lại ngay hồ sơ cho chủ dự án.

b- Phòng Tài nguyên và Môi trường kiểm tra lại về thẩm quyền và tính đầy đủ của hồ sơ. Trường hợp hồ sơ đạt yêu cầu, trong thời hạn mười (05) ngày làm việc, kể từ ngày nhận được hồ sơ, phòng Tài nguyên và Môi trường xem xét, báo cáo Lãnh đạo UBND cấp huyện xác nhận đăng ký đề án bảo vệ môi trường đơn giản.

Trong trường hợp cần thiết, Phòng Tài nguyên và Môi trường có thể tiến hành các hoạt động hỗ trợ phục vụ việc xác nhận đăng ký đề án bảo vệ môi trường đơn giản tại cơ sở.

- Trường hợp hồ sơ chưa đạt yêu cầu, trong thời hạn mười (05) ngày làm việc, kể từ ngày nhận được hồ sơ, UBND cấp huyện có văn bản thông báo nêu rõ lý do chưa xác nhận đăng ký đề án bảo vệ môi trường đơn giản. Thời gian hoàn thiện hồ sơ không quá 10 ngày làm việc kể từ ngày có thông báo; trường hợp phải lấy mẫu kiểm chứng hoặc phải lắp đặt công trình, thiết bị bảo vệ môi trường, thời hạn hoàn thiện hồ sơ không quá 20 ngày làm việc kể từ ngày có thông báo kết quả kiểm tra. Nếu quá thời hạn quy định, chủ cơ sở không nộp lại đề án hoàn chỉnh, UBND cấp huyện ra thông báo trả lại hồ sơ.

Sau khi Chủ cơ sở sản xuất, kinh doanh, dịch vụ gửi đến Chi cục Bảo vệ môi trường văn bản giải trình về các vấn đề đã chỉnh sửa, bổ sung kèm theo hồ sơ đăng ký đề án bảo vệ môi trường đơn giản đã được hoàn thiện, Phòng Tài nguyên và Môi trường rà soát, đối chiếu nếu đạt yêu cầu, báo cáo Lãnh đạo UBND cấp huyện xác nhận đăng ký đề án bảo vệ môi trường đơn giản.

d- Chủ cơ sở sản xuất, kinh doanh, dịch vụ nhận Giấy xác nhận đăng ký đề án bảo vệ môi trường đơn giản và 01 bản đề án bảo vệ môi trường đơn giản đã được UBND cấp huyện xác nhận tại mặt sau trang phụ bìa tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả của UBND cấp huyện

Cách thức thực hiện

Chủ cơ sở sản xuất, kinh doanh, dịch vụ nộp hồ sơ và nhận kết quả trực tiếp tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả của UBND cấp huyện.

Thành phần, số lượng

- Thành phần hồ sơ:

+ Một (01) văn bản đăng ký đề án bảo vệ môi trường đơn giản của chủ cơ sở theo mẫu quy định tại Phụ lục 13 Thông tư số 26/2015/TT-BTNMT ngày 28/5/2015 của Bộ Tài nguyên và Môi trường,

+ Ba (03) bản đề án bảo vệ môi trường đơn giản với bìa, phụ bìa, nội dung và cấu trúc theo quy định tại Phụ lục 14a Thông tư số 26/2015/TT-BTNMT ngày 28/5/2015 của Bộ Tài nguyên và Môi trường;

Trường hợp cần thiết, chủ cơ sở có trách nhiệm bổ sung thêm theo yêu cầu bản đề án bảo vệ môi trường đơn giản.

- Số lượng hồ sơ: 01 (một) bộ.

Thời hạn giải quyết

 - Thời gian giải quyết: mười (10) ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ.

- Thời hạn giải quyết không bao gồm thời gian chủ cơ sở hoàn chỉnh hồ sơ.

Đối tượng thực hiện chủ cơ sở sản xuất kinh doanh, dịch vụ quy định tại điểm b Khoản 2 Điều 22 Nghị định số 18/2015/NĐ-CP và được quy định chi tiết tại Phụ lục 1b Thông tư 26/2015/TT-BTNMT của Bộ Tài nguyên và Môi trường
Cơ quan thực hiện *

- Cơ quan có thẩm quyền xác nhận: UBND cấp huyện.

- Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Phòng Tài nguyên và Môi trường.

Kết quả thủ tục hành chính

- Giấy xác nhận đăng ký đề án bảo vệ môi trường đơn giản

- Bản đề án bảo vệ môi trường đơn giản đã được xác nhận tại mặt sau trang phụ bìa

Tên mẫu đơn / Mẫu tờ khai

+ Văn bản đăng ký đề án bảo vệ môi trường đơn giản của chủ cơ sở theo mẫu quy định tại Phụ lục 13 Thông tư số 26/2015/TT-BTNMT ngày 28/5/2015 của Bộ Tài nguyên và Môi trường,

+ Bìa, phụ bìa, cấu trúc và nội dung, hình thức trang bìa của đề án bảo vệ môi trường đơn giản theo mẫu quy định tại Phụ lục 14 Thông tư số 26/2015/TT-BTNMT ngày 28/5/2015 của Bộ Tài nguyên và Môi trường

Phí / Lệ phí
File Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai Danh sách biểu mẫu bieu mau.docx
Yêu cầu thực hiện, điều kiện thực hiện

- Các cơ sở thuộc đối tượng quy định tại điểm b Khoản 2 Điều 22 Nghị định số 18/2015/NĐ-CP ngày 14/02/2015 của Chính phủ và được quy định chi tiết tại Phụ lục 1b Thông tư 26/2015/TT-BTNMT ngày 28/5/2015 và Phụ lục 5.1 Thông tư 27/2015/TT-BTNMT ngày 29/5/2015 của Bộ Tài nguyên và Môi trường

- Chủ cơ sở phải cung cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện hoạt động dịch vụ quan trắc môi trường của tổ chức thực hiện quan trắc môi trường theo quy định tại Nghị định số 127/2014/NĐ-CP ngày 31/12/2014 của Chính phủ.

- Thời hạn tiếp nhận hồ sơ đề nghị xác nhận đề án bảo vệ môi trường đơn giản: trước ngày 01/4/2018

Căn cứ pháp lý

- Luật Bảo vệ môi trường số 55/2014/QH13 ngày 23/06/2014;

- Nghị định số 127/2014/NĐ-CP ngày 31/12/2014 của Chính phủ quy định điều kiện của tổ chức hoạt động dịch vụ quan trắc môi trường.

- Nghị định số 18/2015/NĐ-CP ngày 14/02/2015 của Chính phủ quy định về quy hoạch bảo vệ môi trường đánh giá môi trường chiến lược, đánh giá tác động môi trường, kế hoạch bảo vệ môi trường;

- Thông tư số số 26/2015/TT-BTNMT ngày 28/5/2015 của Bộ Tài nguyên và Môi trường quy định đề án bảo vệ môi trường chi tiết, đề án bảo vệ môi trường đơn giản;

- Thông tư số 27/2015/TT-BTNMT ngày 29/5/2015 của Bộ Tài nguyên và Môi trường về đánh giá môi trường chiến lược, đánh giá tác động môi trường và kế hoạch bảo vệ môi trường.