Cơ quan thực hiện
Lĩnh vực
Từ khóa
Tên thủ tục Thẩm định kế hoạch ứng phó sự cố tràn dầu
Cơ quan thực hiện Phòng Tài nguyên và Môi trường
Lĩnh vực Biển đảo
Mức độ DVC
Trình tự thực hiện

- Nộp hồ sơ: Tổ chức, cá nhân nộp hồ sơ (02 bộ) tại Bộ phận Tiếp nhận và Trả kết quả của Ủy ban nhân dân cấp huyện.

- Kiểm tra hồ sơ: Cán bộ tiếp nhận hồ sơ kiểm tra hồ sơ, đối soát với danh mục hồ sơ; nếu đầy đủ, hợp lệ thì lập Phiếu tiến nhận hồ sơ và luân chuyển tới Phòng Tài nguyên và Môi trường để giải quyết.

- Thẩm định hồ sơ: Phòng Tài nguyên và Môi trường có trách nhiệm thẩm định hồ sơ.

- Trình, giải quyết hồ sơ:  Phòng Tài nguyên và Môi trường phối hợp các cơ quan liên quan kiểm tra thực tế hiện trường. Xem xét hồ sơ; trường hợp kế hoạch chưa đạt yêu cầu thì ra văn bản đề nghị cơ sở bổ sung, chỉnh sửa để hoàn thiện. Trường hợp cần thiết Phòng Tài nguyên và Môi trường có thể mời hội đồng chuyên gia họp thẩm định kế hoạch và yêu cầu cơ sở chỉnh sửa, bổ sung trước khi trình Ủy ban nhân dân cấp huyện phê duyệt.

- Thông báo và trả kết quả hồ sơ: UBND cấp huyện thông báo cho tổ chức, cá nhân để nhận kết quả giải quyết hồ sơ.

Cách thức thực hiện Trực tiếp tại phòng Tài nguyên và Môi trường cấp huyện
Thành phần, số lượng

-  Thành phần hồ sơ:

+ Văn bản đề nghị phê duyệt Kế hoạch ứng phó sự cố tràn dầu (01 bản chính);

+ Hồ sơ pháp nhân: Quyết định thành lập/giấy đăng ký kinh doanh/giấy chứng nhận đầu tư (bản sao công chứng/chứng thực).

+ Danh mục trang thiết bị thực hiện ứng phó sự cố tràn dầu (bản chính). Trường hợp không có đủ trang thiết bị thì phải có hợp đồng với đơn vị có đủ năng lực ứng phó sự cố tràn dầu kèm theo hồ sơ năng lực của đơn vị đó (bản sao công chứng/chứng thực).

+ Quyết định thành lập Đội ứng phó sự cố tràn dầu của cơ sở kèm theo danh sách của đội (bản chính)

+ Kế hoạch ứng phó sự cố tràn dầu (bản chính).

- Số lượng hồ sơ: 02 bộ.    
Thời hạn giải quyết 30 ngày làm việc
Đối tượng thực hiện Tổ chức/cá nhân
Cơ quan thực hiện *

Phòng Tài nguyên và Môi trường cấp huyện.

Kết quả thủ tục hành chính

Quyết định phê duyệt Kế hoạch ứng phó sự cố tràn dầu.

Tên mẫu đơn / Mẫu tờ khai
Phí / Lệ phí
File Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai
Yêu cầu thực hiện, điều kiện thực hiện

Các cơ sở có quy mô tràn dầu ở mức nhỏ trên đất liền (khối lượng dưới 20 tấn xăng dầu).

Căn cứ pháp lý

- Luật Bảo vệ môi trường năm 2014;

- Luật Biển Việt Nam ngày 21 tháng 06 năm 2012;

- Nghị định số 25/2009/NĐ-CP ngày 06/03/2009 của Chính phủ về Quản lý tổng hợp tài nguyên và bảo vệ môi trường biển và hải đảo.

- Quyết định số 02/2013/QĐ-TTg ngày 14/01/2013 của Thủ tướng Chính phủ về việc Ban hành Quy chế hoạt động ứng phó sự cố tràn dầu;

- Công văn số 69/CV-UB ngày 05/3/2009 của Ủy ban Quốc gia tìm kiếm cứu nạn;

- Quyết định số 587/QĐ-UBND ngày 13/3/2014 về việc ban hành Đề cương hướng dẫn xây dựng Kế hoạch ứng phó sự cố tràn dầu cho các cơ sở thuộc thẩm quyền phê duyệt của Ủy ban nhân dân thành phố.