Cơ quan thực hiện
Lĩnh vực
Từ khóa
STT Tên thủ tục Mức độ DVC Cơ quan thực hiện Lĩnh vực
1 Thủ tục cấp sửa đổi, bổ sung Giấy phép bán lẻ sản phẩm thuốc lá 3 Phòng Kinh tế Công thương
2 Thủ tục cấp Giấy phép kinh doanh bán lẻ sản phẩm rượu 3 Phòng Kinh tế Công thương