Cơ quan thực hiện
Lĩnh vực
Từ khóa
STT Tên thủ tục Mức độ DVC Cơ quan thực hiện Lĩnh vực
1 Thủ tục Cấp bản sao trích lục hộ tịch 3 Phòng Tư pháp Hộ tịch
2 Thủ tục Cấp bản sao từ sổ gốc 2 Phòng Tư pháp Chứng thực
3 Thủ tục cấp Giấy chứng nhận đăng ký hoạt động của cơ sở hỗ trợ nạn nhân bạo lực gia đình 3 Phòng Văn hóa - Thông tin Gia đình
4 Thủ tục cấp giấy ghứng nhận đăng ký hoạt động của cơ sở tư vấn về phòng, chống bạo lực gia đình 3 Phòng Văn hóa - Thông tin Gia đình
5 Thủ tục cấp Giấy phép bán lẻ sản phẩm thuốc lá 3 Phòng Kinh tế Công thương
6 Thủ tục cấp lại Giấy chứng nhận đăng ký hoạt động của cơ sở hỗ trợ nạn nhân bạo lực gia đình 3 Phòng Văn hóa - Thông tin Gia đình
7 Thủ tục cấp lại Giấy chứng nhận đăng ký hoạt động của cơ sở tư vấn về phòng, chống bạo lực gia đình 3 Phòng Văn hóa - Thông tin Gia đình
8 Thủ tục cấp lại Giấy phép bán lẻ sản phẩm thuốc lá do bị mất, bị tiêu hủy toàn bộ hoặc một phần, bị rách, nát hoặc bị cháy. 3 Phòng Kinh tế Công thương
9 Thủ tục cấp lại Giấy phép kinh doanh bán lẻ sản phẩm rượu do trường hợp bị mất, bị tiêu hủy toàn bộ hoặc một phần, bị rách, nát, bị cháy. 3 Phòng Kinh tế Công thương
10 Thủ tục cấp sửa đổi, bổ sung Giấy phép kinh doanh bán lẻ sản phẩm rượu 3 Phòng Kinh tế Công thương
11 Thủ tục chấp thuận hoạt động tôn giáo ngoài chương trình đăng ký hàng năm có sự tham gia của tín đồ trong một huyện, quận. 3 Phòng Nội vụ Tôn giáo
12 Thủ tục chấp thuận tổ chức hội nghị thường niên, đại hội của tổ chức tôn giáo cơ sở 3 Phòng Nội vụ Tôn giáo
13 Thủ tục chấp thuận việc giảng đạo, truyền đạo của chức sắc, nhà tu hành ngoài cơ sở tôn giáo 3 Phòng Nội vụ Tôn giáo
14 Thủ tục chấp thuận việc tổ chức cuộc lễ diễn ra ngoài cơ sở tôn giáo có sự tham gia của tín đồ trong phạm vi một huyện, quận 3 Phòng Nội vụ Tôn giáo
15 Thủ tục chấp thuận việc tổ chức quyên góp của cơ sở tín ngưỡng, tổ chức tôn giáo vượt ra ngoài phạm vi một xã nhưng trong phạm vi một huyện, quận. 3 Phòng Nội vụ Tôn giáo
16 Thủ tục Chi trả tiền bồi thường trong hoạt động quản lý hành chính 2 Phòng Tư pháp Bồi thường Nhà nước
17 Thủ tục Chứng thực bản sao từ bản chính giấy tờ, văn bản do cơ quan tổ chức có thẩm quyền của Việt Nam cấp hoặc chứng nhận 2 Phòng Tư pháp Chứng thực
18 Thủ tục Chứng thực bản sao từ bản chính giấy tờ, văn bản do cơ quan, tổ chức có thẩm quyền của nước ngoài; cơ quan, tổ chức có thẩm quyền của Việt Nam liên kết với cơ quan, tổ chức có thẩm quyền của nước ngoài cấp hoặc chứng nhận 2 Phòng Tư pháp Chứng thực
19 Thủ tục Chứng thực chữ ký người dịch mà người dịch không phải là cộng tác viên dịch thuật của Phòng Tư pháp 2 Phòng Tư pháp Chứng thực
20 Thủ tục Chứng thực chữ ký người dịch mà người dịch là cộng tác viên dịch thuật của Phòng Tư pháp 2 Phòng Tư pháp Chứng thực