Cơ quan thực hiện
Lĩnh vực
Từ khóa
STT Tên thủ tục Mức độ DVC Cơ quan thực hiện Lĩnh vực
1 Thủ tục: “Trợ giúp xã hội đột xuất đối với người bị thương nặng ngoài nơi cư trú mà không có người thân thích chăm sóc” 3 Phòng Lao động, Thương binh và Xã hội Bảo trợ xã hội
2 Tiếp nhận học sinh cấp trung học cơ sở chuyển trường từ tỉnh khác về Phòng Giáo dục và Đào tạo Giáo dục và Đào tạo
3 Tiếp nhận học sinh người nước ngoài học cấp trung học cơ sở tại Việt Nam Phòng Giáo dục và Đào tạo Giáo dục và Đào tạo
4 Tiếp nhận học sinh Việt Nam về nước học tập ở cấp trung học cơ sở Phòng Giáo dục và Đào tạo Giáo dục và Đào tạo
5 Xác nhận hồ sơ và đề nghị xét công nhận trường THCS đạt chuẩn quốc gia Phòng Giáo dục và Đào tạo Giáo dục và Đào tạo
6 Xác nhận đăng ký hoạt động giáo dục kỹ năng sống và hoạt động giáo dục ngoài giờ chính khóa Phòng Giáo dục và Đào tạo Giáo dục và Đào tạo
7 Xác nhận đề án bảo vệ môi trường đơn giản (đối với các cơ sở quy định tại điểm b Khoản 2 Điều 22 Nghị định số 18/2015/NĐ-CP và Phụ lục 1b Thông tư 26/2015/TT-BTNMT của Bộ Tài nguyên và Môi trường) Phòng Tài nguyên và Môi trường Môi trường
8 Xóa Đăng ký phương tiện 3 Phòng Quản lý đô thị Giao thông vận tải
9 Đăng ký biến động quyền sử dụng đất, quyền sở hữu tài sản gắn liền với đất trong các trường hợp chuyển nhượng, cho thuê, cho thuê lại, thừa kế, tặng cho, góp vốn bằng quyền sử dụng đất, quyền sở hữu tài sản gắn liền với đất; chuyển quyền sử dụng đất, quyền sở hữu tài sản gắn liền với đất của vợ hoặc chồng thành của chung vợ và chồng. Phòng Tài nguyên và Môi trường Đất đai
10 Đăng ký bổ sung tài sản gắn liền với đất vào Giấy chứng nhận đã cấp Phòng Tài nguyên và Môi trường Đất đai
11 Đăng ký hoạt động thư viện tư nhân có vốn sách ban đầu từ 1000 bản đến dưới 2000 bản 3 Phòng Văn hóa - Thông tin Thư viện
12 Đăng ký khi hợp tác xã chia 3 Phòng Tài chính - Kế hoạch Thành lập và hoạt động của Hợp tác xã
13 Đăng ký khi hợp tác xã hợp nhất 3 Phòng Tài chính - Kế hoạch Thành lập và hoạt động của Hợp tác xã
14 Đăng ký khi hợp tác xã sáp nhập 3 Phòng Tài chính - Kế hoạch Thành lập và hoạt động của Hợp tác xã
15 Đăng ký khi hợp tác xã tách 3 Phòng Tài chính - Kế hoạch Thành lập và hoạt động của Hợp tác xã
16 Đăng ký lại phương tiện thủy nội địa trong trường hợp chuyển quyền sở hữu phương tiện nhưng không thay đổi cơ quan đăng ký phương tiện 3 Phòng Quản lý đô thị Giao thông vận tải
17 Đăng ký lại phương tiện thủy nội địa trong trường hợp chuyển từ cơ quan đăng ký khác sang cơ quan đăng ký phương tiện thủy nội địa 3 Phòng Quản lý đô thị Giao thông vận tải
18 Đăng ký lại phương tiện trong trường hợp chủ phương tiện thay đổi trụ sở hoặc nơi đăng ký hộ khẩu trường trú của chủ phương tiện sang đơn vị hành chính khác 3 Phòng Quản lý đô thị Giao thông vận tải
19 Đăng ký lại phương tiện trong trường hợp chuyển quyền sở hữu phương tiện đồng thời thay đổi cơ quan đăng ký phương tiện 3 Phòng Quản lý đô thị Giao thông vận tải
20 Đăng ký lại phương tiện trong trường hợp phương tiện thay đổi tên, tính năng kỹ thuật 3 Phòng Quản lý đô thị Giao thông vận tải