Cơ quan thực hiện
Lĩnh vực
Từ khóa
STT Tên thủ tục Mức độ DVC Cơ quan thực hiện Lĩnh vực
1 Thủ tục tặng Giấy khen của Chủ tịch UBND cấp huyện về khen thưởngcho gia đình 3 Phòng Nội vụ Thi đua - Khen thưởng