Cơ quan thực hiện
Lĩnh vực
Từ khóa
STT Tên thủ tục Mức độ DVC Cơ quan thực hiện Lĩnh vực
1 Mua hóa đơn lẻ 3 Phòng Tài chính - Kế hoạch Quản lý công sản
2 Mua quyển hóa đơn 3 Phòng Tài chính - Kế hoạch Quản lý công sản