Cơ quan thực hiện
Lĩnh vực
Từ khóa
STT Tên thủ tục Mức độ DVC Cơ quan thực hiện Lĩnh vực
1 Cấp bản sao bằng tốt nghiệp trung học cơ sở từ sổ gốc Phòng Giáo dục và Đào tạo Hệ thống văn bằng, chứng chỉ
2 Chỉnh sửa bằng tốt nghiệp trung học cơ sở Phòng Giáo dục và Đào tạo Hệ thống văn bằng, chứng chỉ