Trang chủ

Tiếp cận thông tin

Quyết định phê duyệt dự án vay vốn từ Quỹ quốc gia về việc làm

Ngày đăng 03/01/2019 | 10:00 | Lượt xem: 73
Quyết định phê duyệt dự án vay vốn từ Quỹ quốc gia về việc làm của Ủy ban nhân dân Quận Ngô Quyền. Chi tiết xem tại đây.

Quy trình và mẫu phiếu cung cấp thông tin theo yêu cầu của Ủy ban nhân dân Quận Ngô Quyền

Ngày đăng 01/06/2018 | 03:01 | Lượt xem: 237
Quy trình cung cấp thông tin theo yêu cầu  của Ủy ban nhân dân Quận Ngô Quyền Mẫu phiếu yêu cầu cung cấp thông tin tại Ủy ban nhân dân Quận Ngô Quyền

Triển khai Thi hành Luật Tiếp cận thông tin tại Hải Phòng: Sẵn sàng điều kiện cần thiết

Ngày đăng 07/05/2018 | 08:15 | Lượt xem: 201
Luật Tiếp cận thông tin gồm 5 chương, 37 điều, có hiệu lực thi hành từ ngày 1-7-2018. Để việc tổ chức thi hành Luật kịp thời, UBND thành phố ban hành các văn bản chỉ đạo, đôn đốc các Sở, ban,...

Danh mục thông tin cung cấp theo Luật Tiếp cận thông tin

Ngày đăng 07/05/2018 | 08:01 | Lượt xem: 249
1. Thông tin phải được công khai (Điều 17 Luật Tiếp cận thông tin): 1.1. Các thông tin sau đây phải được công khai rộng rãi: a. Văn bản quy phạm pháp luật; văn bản hành chính có giá...

Danh sách cán bộ đầu mối làm nhiệm vụ cung cấp thông tin của Ủy ban nhân dân Quận Ngô Quyền

Ngày đăng 07/05/2018 | 07:55 | Lượt xem: 226
DANH SÁCH CÁN BỘ ĐẦU MỐI LÀM NHIỆM VỤ CUNG CẤP THÔNG TIN CỦA ỦY BAN NHÂN DÂN QUẬN NGÔ QUYỀN STT Họ và tên Chức vụ Đơn vị ...

Luật Tiếp cận thông tin - Phương tiện pháp lý hữu hiệu góp phần bảo đảm thực hiện quyền con người theo Hiến pháp năm 2013

Ngày đăng 07/05/2018 | 07:49 | Lượt xem: 204
Quyền tiếp cận thông tin là một trong các quyền cơ bản của con người, của công dân thuộc nhóm quyền dân sự - chính trị đã được ghi nhận trong Tuyên ngôn thế giới về nhân quyền của Liên Hợp quốc từ...

Luật Tiếp cận thông tin và Nghị định quy định chi tiết và biện pháp thi hành Luật Tiếp cận thông tin

Ngày đăng 05/05/2018 | 05:09 | Lượt xem: 194
- Luật Tiếp cận thông tin - Nghị định quy định chi tiết và biện pháp thi hành Luật Tiếp cận thông tin  

Các tài liệu hướng dẫn về Luật tiếp cận thông tin

Ngày đăng 03/05/2018 | 02:49 | Lượt xem: 227
Quyền tiếp cận thông tin là một trong những quyền cơ bản, quan trọng của công dân, được ghi nhận trong nhiều văn kiện quốc tế mà Việt Nam là thành viên, cũng như được khẳng định trong Hiến...

Quy chế cung cấp thông tin của các phòng, ban, đơn vị thuộc Ủy ban nhân dân Quận Ngô Quyền

Ngày đăng 27/04/2018 | 02:37 | Lượt xem: 207
Ủy ban nhân dân Quận Ngô Quyền công bố các Quy chế nội bộ về việc cung cấp thông tin của các phòng, ban, đơn vị thuộc Ủy ban nhân dân Quận Ngô Quyền theo yêu cầu của công dân thuộc phạm vi, trách...