Trang chủ

Văn bản HĐND TP và quận

NGHỊ QUYẾT Về việc thông qua Kế hoạch tổ chức các kỳ họp thường lệ năm 2017 của HĐND thành phố khóa 15, nhiệm kỳ 2016 – 2021
Ngày đăng 21/12/2016 | 09:13 | Lượt xem: 2438

(Nghị quyết số 142/NQ-HĐND ngày 13-12-2016 của HĐND thành phố Hải Phòng)

HĐND THÀNH PHỐ HẢI PHÒNG KHOÁ 15, KỲ HỌP THỨ 3

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19-6-2015;

Căn cứ Luật Hoạt động giám sát của Quốc hội và HĐND ngày 20-11-2015;

 

Xét Tờ trình số 21/TTr-HĐND ngày 28-11-2016 của Thường trực HĐND thành phố về Kế hoạch tổ chức các kỳ họp thường lệ năm 2017 của HĐND thành phố khoá 15 và các ý kiến thảo luận của đại biểu HĐND thành phố,

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Thông qua Kế hoạch tổ chức các kỳ họp thường lệ năm 2017 của HĐND thành phố khóa 15, nhiệm kỳ 2016 - 2021 (Có kế hoạch kèm theo).

Điều 2. Giao Thường trực HĐND, UBND, các ban HĐND, Tổ đại biểu HĐND, đại biểu HĐND thành phố tổ chức thực hiện nghị quyết; đồng thời ủy quyền cho Thường trực HĐND thành phố giữa hai kỳ họp quyết định các quy hoạch, kế hoạch, chủ trương đầu tư, các chế độ, định mức chi, phí, lệ phí; điều chỉnh dự toán ngân sách, kế hoạch đầu tư công hằng năm thuộc thẩm quyền của HĐND thành phố.

Điều 3. Thường trực HĐND, các Ban HĐND, các Tổ đại biểu HĐND và các đại biểu HĐND thành phố giám sát việc thực hiện nghị quyết.

Nghị quyết này được HĐND thành phố khóa 15, Kỳ họp thứ 3 thông qua ngày 8-12-2016.

 

CHỦ TỊCH Lê Văn Thành

 

 

KẾ HOẠCH Tổ chức các kỳ họp thường lệ năm 2017 của HĐND thành phố nhiệm kỳ 2016-2021

(kèm theo Nghị quyết số  142/NQ-HĐND ngày  13-12-2016 của HĐND thành phố Hải Phòng)

 

Thực hiện Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19-6-2015; Luật Hoạt động giám sát của Quốc hội và HĐND ngày 20-11-2015.

Thường trực HĐND thành phố xây dựng Kế hoạch tổ chức các kỳ họp thường lệ năm 2017 cụ thể như sau:

I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU

1. Mục đích

Bảo đảm thực hiện đúng các quy định của pháp luật hiện hành, tạo sự chủ động của các cơ quan có liên quan chuẩn bị tốt các nội dung kỳ họp HĐND thành phố trong năm 2017, góp phần từng bước nâng cao chất lượng các kỳ họp HĐND thành phố.

2. Yêu cầu

- Các cơ quan, đơn vị căn cứ vào nội dung kế hoạch này và chức năng, nhiệm vụ của mình chủ động chuẩn bị nội dung các kỳ họp bảo đảm đúng quy định của pháp luật, đúng tiến độ, phù hợp tình hình thực tiễn của thành phố.

- Bảo đảm sự phối hợp chặt chẽ giữa các cơ quan, đơn vị có liên quan trong việc chuẩn bị nội dung các kỳ họp.

II. NỘI DUNG

1. Kỳ họp thường lệ giữa năm 2017 (kỳ họp thứ 4)

1.1. Xem xét, thông qua các nghị quyết của HĐND thành phố về:

- Nhiệm vụ, giải pháp phát triển kinh tế - xã hội, quốc phòng - an ninh thành phố 6 tháng cuối năm 2017.

- Rà soát, điều chỉnh, bổ sung Quy hoạch tổng thể phát triển kinh tế - xã hội thành phố Hải Phòng đến năm 2020, định hướng đến năm 2030.

- Phê chuẩn quyết toán ngân sách thành phố năm 2016.

- Thông qua dự kiến Kế hoạch đầu tư công năm 2018 lần 1.

- Điều chỉnh Quy hoạch sử dụng đất đến năm 2020 và lập Kế hoạch sử dụng đất kỳ cuối (2016 - 2020) thành phố Hải Phòng.

- Quyết định Quy hoạch phát triển giáo dục - đào tạo thành phố Hải Phòng đến năm 2025, định hướng đến năm 2030.

- Quyết định một số cơ chế, chính sách hỗ trợ phát triển nông nghiệp, thủy sản, kinh tế nông thôn, nâng cao thu nhập nông dân thành phố Hải Phòng giai đoạn 2016 - 2020, định hướng đến năm 2025.

- Về việc phân cấp điều chuyển, thanh lý, cho thuê quyền khai thác, chuyển nhượng có thời hạn tài sản hạ tầng đường bộ thuộc thành phố quản lý.

- Nhiệm vụ, giải pháp xây dựng thành phố Hải Phòng là thành phố thông minh giai đoạn 2017-2020, định hướng đến năm 2025.

- Nhiệm vụ, giải pháp phát triển công nghiệp và thương mại thành phố Hải Phòng giai đoạn 2017-2020, định hướng đến năm 2030.

- Nhiệm vụ, giải pháp phát triển du lịch Hải Phòng giai đoạn 2017-2020, định hướng đến năm 2025.

- Chương trình phát triển đô thị thành phố Hải Phòng đến năm 2020, định hướng đến năm 2030.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               

- Nhiệm vụ, giải pháp đẩy mạnh cải cách hành chính nhà nước giai đoạn 2017 – 2021.

- Cơ chế, chính sách đối với cán bộ, công chức, viên chức công tác tại huyện Bạch Long Vỹ.

-  Đề án trùng tu, tôn tạo di tích cơ sở văn hóa xếp hạng cấp thành phố.

- Chương trình giám sát năm 2018 của HĐND thành phố.

1.2. Xem xét báo cáo hoạt động của Thường trực HĐND, các Ban của HĐND, UBND và báo cáo công tác của Tòa án nhân dân, Viện Kiểm sát nhân dân thành phố, Cục Thi hành án dân sự thành phố về kết quả thực hiện nhiệm vụ công tác 6 tháng đầu năm, phương hướng, nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2017. Nghe thông báo của Ủy ban MTTQ Việt Nam thành phố về công tác tham gia xây dựng chính quyền 6 tháng đầu năm và nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2017.

1.3. Thực hiện giám sát:

- Giám sát các văn bản trình kỳ họp.

- Chất vấn và trả lời chất vấn, giải trình.

- Giám sát thực hiện Nghị quyết chuyên đề số 09/2010/NQ-HĐND của HĐND thành phố về nhiệm vụ, giải pháp thu gom, xử lý chất thải rắn ở nông thôn trên địa bàn thành phố giai đoạn 2010 - 2020.

1.4. Thực hiện một số nội dung quan trọng khác theo luật định.

2. Kỳ họp thường lệ cuối năm 2017 (kỳ họp thứ 5)

2.1. Xem xét, thông qua các nghị quyết của HĐND thành phố về:

- Nhiệm vụ, giải pháp phát triển kinh tế - xã hội, quốc phòng - an ninh thành phố năm 2018.

- Kế hoạch đầu tư công thành phố Hải Phòng năm 2018.

- Dự toán và phân bổ ngân sách thành phố năm 2018.

- Thông qua danh mục các dự án đầu tư xây dựng kết cấu hạ tầng được sử dụng quỹ đất để tạo vốn và diện tích các khu đất được sử dụng để tạo vốn thực hiện các dự án năm 2018; danh mục các dự án đầu tư có sử dụng đất trồng lúa, đất rừng phòng hộ, rừng đặc dụng; danh mục các dự án đầu tư phải thu hồi đất, mức vốn ngân sách nhà nước dự kiến cấp cho việc bồi thường, giải phóng mặt bằng trên địa bàn thành phố năm 2018.

- Nghị quyết về tổng biên chế công chức hành chính, tổng số người làm việc trong các đơn vị sự nghiệp nhà nước thành phố năm 2018.

- Cơ chế, chính sách khuyến khích phát triển doanh nghiệp vừa và nhỏ thành phố Hải Phòng giai đoạn 2018-2025, định hướng đến năm 2030.

- Cơ chế, chính sách huy động các nguồn lực đầu tư xây dựng kết cấu hạ tầng kinh tế - xã hội, nhất là kết cấu hạ tầng giao thông đô thị, nông thôn bảo đảm tính kết nối, hiện đại, đồng bộ và vượt trội giai đoạn 2017-2020, định hướng đến năm 2030.

- Nhiệm vụ, giải pháp và cơ chế khuyến khích, hỗ trợ phát triển làng nghề, ngành nghề nông thôn Hải Phòng giai đoạn 2017-2020, định hướng đến năm 2030.

- Chương trình phát triển nhà ở thành phố Hải Phòng đến năm 2025, tầm nhìn đến năm 2050.

- Nhiệm vụ, giải pháp tăng cường công tác bảo đảm an toàn vệ sinh thực phẩm giai đoạn 2017-2020, định hướng đến năm 2030.

- Về việc đặt tên, đổi tên đường, phố và công trình công cộng trên địa bàn thành phố Hải Phòng.

- Kế hoạch tổ chức các kỳ họp thường lệ năm 2018 của HĐND thành phố.

2.2. Xem xét báo cáo hoạt động của Thường trực HĐND, các Ban của HĐND, UBND và báo cáo công tác của Tòa án nhân dân, Viện Kiểm sát nhân dân, Cục Thi hành án dân sự thành phố về kết quả thực hiện nhiệm vụ năm 2017, phương hướng, nhiệm vụ năm 2018. Nghe thông báo của Ủy ban MTTQ Việt Nam thành phố về công tác tham gia xây dựng chính quyền năm 2017; phương hướng, nhiệm vụ năm 2018.

2.3. Thực hiện hoạt động giám sát:

- Giám sát các văn bản trình kỳ họp.

- Chất vấn và trả lời chất vấn, giải trình.

- Giám sát thực hiện Nghị quyết chuyên đề số 23/2013/NQ-HĐND của HĐND thành phố về mục tiêu, nhiệm vụ, giải pháp bảo vệ nguồn nước ngọt tại sông Rế, sông Giá, sông Đa Độ, sông Chanh Dương; kênh Hòn Ngọc, hệ thống trung thủy nông Tiên Lãng trên địa bàn thành phố Hải Phòng giai đoạn 2013 - 2020.

2.4. Thực hiện một số nội dung quan trọng khác theo luật định.

III. THỜI GIAN

- Kỳ họp thường lệ giữa năm (Kỳ họp thứ 4) dự kiến tổ chức vào trung tuần tháng 7-2017. 

- Kỳ họp thường lệ cuối năm (Kỳ họp thứ 5) dự kiến tổ chức vào đầu tháng 12-2017.

IV. TỔ CHỨC THỰC HIỆN

1. Thường trực HĐND thành phố

- Quyết định triệu tập và tổ chức các kỳ họp.

- Phối hợp UBND thành phố, Ủy ban MTTQ Việt Nam thành phố và các cơ quan  liên quan trong việc chuẩn bị kỳ họp.

- Phân công các Ban HĐND thành phố thực hiện thẩm tra dự thảo nghị quyết, báo cáo, đề án. Chỉ đạo, điều hòa, phối hợp hoạt động thẩm tra của các Ban HĐND thành phố trong việc chuẩn bị các kỳ họp.

- Chủ trì, phối hợp với Ban Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam thành phố xây dựng kế hoạch, tổ chức hội nghị tiếp xúc cử tri của đại biểu HĐND; tổng hợp ý kiến, kiến nghị của cử tri báo cáo HĐND xem xét tại kỳ họp.

- Chỉ đạo Văn phòng HĐND thành phố chuẩn bị các điều kiện bảo đảm tổ chức các kỳ họp.

2. UBND thành phố

- Phối hợp Thường trực HĐND thành phố chuẩn bị các nội dung của kỳ họp.

- Chuẩn bị các báo cáo, dự thảo nghị quyết, đề án trình tại kỳ họp đúng quy trình, thủ tục theo quy định của pháp luật.

3. Toà án nhân dân, Viện kiểm sát nhân dân, Cục Thi hành án dân sự thành phố

Báo cáo kết quả công tác 6 tháng và cả năm 2017 với HĐND thành phố theo quy định của pháp luật.

4. Ủy ban MTTQ Việt Nam thành phố

Đề nghị Ủy ban MTTQ Việt Nam thành phố phối hợp với Thường trực HĐND thành phố xây dựng kế hoạch, tổ chức cho đại biểu HĐND thành phố tiếp xúc cử tri. Chủ trì, phối hợp Tổ đại biểu HĐND thành phố tại các địa phương tổ chức hội nghị tiếp xúc cử tri cho các đại biểu HĐND thành phố tại địa phương nơi đại biểu ứng cử. Phối hợp Thường trực HĐND thành phố tổng hợp ý kiến, kiến nghị của cử tri tại các cuộc tiếp xúc cử tri báo cáo HĐND thành phố.

5. Các Ban của HĐND thành phố

- Tham gia chuẩn bị nội dung kỳ họp liên quan đến lĩnh vực phụ trách.

- Thẩm tra dự thảo nghị quyết, báo cáo, đề án liên quan đến lĩnh vực phụ trách theo sự phân công của Thường trực HĐND thành phố và báo cáo kết quả thẩm tra với HĐND thành phố.

- Báo cáo công tác năm 2017 của Ban theo quy định.

6. Tổ đại biểu HĐND thành phố

- Có trách nhiệm tổ chức nghiên cứu tài liệu và chuẩn bị đóng góp ý kiến cho kỳ họp HĐND thành phố.

- Phối hợp với Ủy ban MTTQ Việt Nam thành phố tổ chức cho đại biểu HĐND thành phố tiếp xúc cử tri.

7. Các đại biểu HĐND thành phố

Thực hiện nghiêm túc, đầy đủ quyền và trách nhiệm của đại biểu HĐND thành phố trước, trong và sau kỳ họp theo luật định. Chủ động nghiên cứu tài liệu kỳ họp, thực hiện giám sát tại kỳ họp. Tham gia tích cực và trách nhiệm trong việc thảo luận và quyết định các vấn đề trong chương trình kỳ họp.

8. Văn phòng HĐND thành phố

- Tham mưu Thường trực HĐND thành phố thực hiện tốt kế hoạch tổ chức các kỳ họp năm 2017 của HĐND thành phố theo quy định. Phối hợp các cơ quan liên quan chuẩn bị tài liệu phục vụ kỳ họp HĐND thành phố.

- Thực hiện nhiệm vụ thư ký kỳ họp.

- Tham mưu, phục vụ các Ban HĐND thành phố trong hoạt động giám sát, thẩm tra.

 

CHỦ TỊCH Lê Văn Thành

 
 

  bản đồ hành chính

  THÔNG BÁO

HỒ SƠ THỦ TỤC HÀNH CHÍNH

  • Tổng số hồ sơ trong tháng 10
    • Đúng hạn 0
  • Tỷ lệ hồ sơ đúng hạn
    �%

Văn bản điện tử

Tổng số văn bản trong tháng 1
24
(Tự động cập nhật lúc 25/01/2020 11:00)

  Dự báo thời tiết

Hà Nội
Đà Nẵng
TP Hồ Chí Minh

  Thống kê truy cập

Đang online: 1429
Tổng số truy cập: 11143082