Trang chủ

HĐND Quận Ngô Quyền

Danh sách Lãnh đạo Hội đồng nhân dân quận
Ngày đăng 01/09/2016 | 04:37 | Lượt xem: 4066

HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN QUẬN
Địa chỉ: Số 19 Đà Nẵng, phường Máy Tơ
Số máy trực: Fax: 355.1468

LÃNH ĐẠO HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN

Họ và tên

Chức vụ

ĐTCQ

ĐTNR

ĐTDĐ

Đinh Minh Tuấn

Chủ tịch

383.6787

 

091.202.7292

Trần Thị Liên

Phó Chủ tịch

383.6385

 

090.410.4159
   

 

 

 
 

BAN KINH TẾ - XÃ HỘI

Địa chỉ: Số 19 Đà Nẵng           Số máy trực: 383.6395

Họ và tên

Chức vụ

ĐTCQ

ĐTNR

ĐTDĐ

Nguyễn Thị Bích Liên

Trưởng ban

355.2956

 

090.444.6079

Phạm Duy Phong

Phó Trưởng ban

383.6395

 

091.738.5888
 

BAN PHÁP CHẾ

Địa chỉ: Số 19 Đà Nẵng           Số máy trực: 383.6395

Họ và tên

Chức vụ

ĐTCQ

ĐTNR

ĐTDĐ

Phạm Văn Đức

Trưởng ban

355.2954

 

093.676.0883

Nguyễn Thị Lan Phương

Phó Trưởng ban

383.6395

 

090.467.5571