Trang chủ

Văn bản điều hành

Quyết định số 2709/QĐ-CT ngày 20/10/2017 của UBND thành phố Hải Phòng về việc công bố thủ tục hành chính lĩnh vực y tế trên địa bàn thành phố Hải Phòng được sửa đổi, bổ sung và thủ tục hành chính được bãi bỏ

Ngày đăng 20/10/2017 | 09:13 | Lượt xem: 221
Quyết định số 2709/QĐ-CT ngày 20/10/2017 của UBND thành phố Hải Phòng về việc công bố thủ tục hành chính lĩnh vực y tế trên địa bàn thành phố Hải Phòng được sửa đổi, bổ sung và thủ tục hành chính...

Thông tư số 22/2017/TT-BTTTT ngày 29/9/2017 của Bộ Thông tin và Truyền thông quy định mức giá cước tối đa và chính sách miễn, giảm giá cước dịch vụ nhận gửi hồ sơ giải quyết TTHC và dịch vụ chuyển trả kết quả giải quyết TTHC qua dịch vụ BCCI

Ngày đăng 13/10/2017 | 08:00 | Lượt xem: 282
Thông tư số 22/2017/TT-BTTTT ngày 29/9/2017 của Bộ Thông tin và Truyền thông quy định mức giá cước tối đa và chính sách miễn, giảm giá cước dịch vụ nhận gửi hồ sơ giải quyết thủ tục hành chính và...

Quyết định số 2574/QĐ-UBND ngày 04/10/2017 của UBND thành phố Hải Phòng ban hành Danh sách mã lĩnh vực hành chính, thủ tục hành chính phục vụ kết nối liên thông các hệ thống thông tin dùng chung, chuyên ngành của thành phố Hải Phòng

Ngày đăng 05/10/2017 | 08:53 | Lượt xem: 227
Quyết định số 2574/QĐ-UBND ngày 04/10/2017 của UBND thành phố Hải Phòng ban hành Danh sách mã lĩnh vực hành chính, thủ tục hành chính phục vụ kết nối liên thông các hệ thống thông tin dùng chung,...

Quyết định số 2469/QĐ-CT ngày 25/9/2017 của UBND thành phố Hải Phòng về việc công bố thủ tục hành chính mới ban hành, sửa đổi, bổ sung, bãi bỏ thủ tục hành chính lĩnh vực Lao động - Thương binh và Xã hội trên địa bàn thành phố Hải Phòng

Ngày đăng 25/09/2017 | 09:18 | Lượt xem: 196
Quyết định số 2469/QĐ-CT ngày 25/9/2017 của UBND thành phố Hải Phòng về việc công bố thủ tục hành chính mới ban hành, sửa đổi, bổ sung, bãi bỏ thủ tục hành chính lĩnh vực Lao động - Thương binh và...

Quyết định số 2002 ngày 04/8/2017 của UBND thành phố Hải Phòng về việc công bố thủ tục hành chính được sửa đổi, bổ sung; thủ tục hành chính bị bãi bỏ lĩnh vực tư pháp

Ngày đăng 07/08/2017 | 07:48 | Lượt xem: 184
Quyết định số 2002 ngày 04/8/2017 của UBND thành phố Hải Phòng về việc công bố thủ tục hành chính được sửa đổi, bổ sung; thủ tục hành chính bị bãi bỏ lĩnh vực tư pháp. Chi tiết xem tại đây.

Quyết định số 1829/QĐ-UBND ngày 18/7/2017 của UBND thành phố Hải Phòng về việc công bố danh mục thủ tục hành chính thực hiện tiếp nhận và trả kết quả qua dịch vụ bưu chính công ích

Ngày đăng 19/07/2017 | 05:20 | Lượt xem: 3133
Quyết định số 1829/QĐ-UBND ngày 18/7/2017 của UBND thành phố Hải Phòng về việc công bố danh mục thủ tục hành chính thực hiện tiếp nhận và trả kết quả qua dịch vụ bưu chính công ích. Chi tiết...

Quyết định số 1804/QĐ-CT ngày 17/7/2017 của UBND TP Hải Phòng về việc công bố TTHC mới ban hành; thủ tục hành chính thay thế, thủ tục hành chính bị thay thế ngành Nông nghiệp và Phát triển nông thôn lĩnh vực Lâm nghiệp trên địa bàn thành phố

Ngày đăng 17/07/2017 | 08:00 | Lượt xem: 192
Quyết định số 1804/QĐ-CT ngày 17/7/2017 của UBND thành phố Hải Phòng về việc công bố thủ tục hành chính mới ban hành; thủ tục hành chính thay thế, thủ tục hành chính bị thay thế ngành Nông nghiệp...

Quyết định số 1805/QĐ-UBND ngày 17/7/2017 của UBND thành phố Hải Phòng về việc công bố thủ tục hành chính mới ban hành, thủ tục hành chính bị bãi bỏ thuộc lĩnh vực khoa học và công nghệ

Ngày đăng 17/07/2017 | 07:43 | Lượt xem: 209
Quyết định số 1805/QĐ-UBND ngày 17/7/2017 của UBND thành phố Hải Phòng về việc công bố thủ tục hành chính mới ban hành, thủ tục hành chính bị bãi bỏ thuộc lĩnh vực khoa học và công nghệ. Chi tiết...

Quyết định 846/QĐ-TTg Danh mục dịch vụ trực tuyến mức độ 3 và 4 thực hiện tại bộ, ngành, địa phương năm 2017 do Thủ tướng chính phủ ban hành

Ngày đăng 09/07/2017 | 05:24 | Lượt xem: 607
Quyết định 846/QĐ-TTg Danh mục dịch vụ trực tuyến mức độ 3 và 4 thực hiện tại bộ, ngành, địa phương năm 2017 do Thủ tướng chính phủ ban hành

Nghị quyết số 49/NQ-CP ngày 13/6/2017 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều có liên quan đến kiểm soát thủ tục hành chính, cải cách thủ tục hành chính và cơ chế một cửa, một cửa liên thông tại một số Nghị quyết của Chính phủ

Ngày đăng 23/06/2017 | 09:31 | Lượt xem: 218
Nghị quyết số 49/NQ-CP ngày 13/6/2017 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều có liên quan đến kiểm soát thủ tục hành chính, cải cách thủ tục hành chính và cơ chế một cửa, một cửa liên thông tại...

Công văn số 3500/UBND-VX ngày 20/6/2017 của UBND thành phố về việc thực hiện Quyết định số 846/QĐ-TTg ngày 09/6/2017 của Thủ tướng Chính phủ ban hành Danh mục dịch vụ công trực tuyến mức độ 3 và 4 thực hiện tại các bộ, ngành, địa phương năm 2017

Ngày đăng 20/06/2017 | 09:50 | Lượt xem: 246
Công văn số 3500/UBND-VX ngày 20/6/2017 của UBND thành phố Hải Phòng về việc thực hiện Quyết định số 846/QĐ-TTg ngày 09/6/2017 của Thủ tướng Chính phủ ban hành Danh mục dịch vụ công trực tuyến mức...

Quyết định số 748/QĐ-LĐTBXH ngày 24/5/2017 của Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội về việc công bố thủ tục hành chính mới ban hành; thủ tục hành chính bị bãi bỏ lĩnh vực an toàn, vệ sinh lao động thuộc phạm vi chức năng quản lý nhà nước của Bộ LĐTBXH

Ngày đăng 19/06/2017 | 08:05 | Lượt xem: 226
Quyết định số 748/QĐ-LĐTBXH ngày 24/5/2017 của Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội về việc công bố thủ tục hành chính mới ban hành; thủ tục hành chính bị bãi bỏ lĩnh vực an toàn, vệ sinh lao động...

Quyết định số 360/QĐ-HĐTV ngày 31/5/2017 của Hội đồng tư vấn cải cách thủ tục hành chính về việc ban hành Quy chế hoạt động của Hội đồng tư vấn cải cách thủ tục hành chính

Ngày đăng 08/06/2017 | 09:37 | Lượt xem: 285
Quyết định số 360/QĐ-HĐTV ngày 31/5/2017 của Hội đồng tư vấn cải cách thủ tục hành chính về việc ban hành Quy chế hoạt động của Hội đồng tư vấn cải cách thủ tục hành chính. Chi tiết xem tại đây.

Quyết định số 265/QĐ-HĐTV ngày 24/4/2017 của Hội đồng tư vấn cải cách thủ tục hành chính ban hành danh sách thành viên Hội đồng tư vấn cải cách thủ tục hành chính của Thủ tướng Chính phủ

Ngày đăng 12/05/2017 | 09:09 | Lượt xem: 209
Quyết định số 265/QĐ-HĐTV ngày 24/4/2017 của Hội đồng tư vấn cải cách thủ tục hành chính ban hành danh sách thành viên Hội đồng tư vấn cải cách thủ tục hành chính của Thủ tướng Chính phủ. Chi...

Quyết định số 903/QĐ-CT ngày 21/4/2017 của UBND thành phố Hải Phòng về việc công bố Bộ thủ tục hành chính lĩnh vực y tế trên địa bàn thành phố Hải Phòng

Ngày đăng 24/04/2017 | 09:44 | Lượt xem: 185
Quyết định số 903/QĐ-CT ngày 21/4/2017 của UBND thành phố Hải Phòng về việc công bố Bộ thủ tục hành chính lĩnh vực y tế trên địa bàn thành phố Hải Phòng. Chi tiết xem tại đây.

  bản đồ hành chính

  THÔNG BÁO

HỒ SƠ THỦ TỤC HÀNH CHÍNH

  • Tổng số hồ sơ trong tháng 61646
    • Đúng hạn 0
  • Tỷ lệ hồ sơ đúng hạn
    �%

Văn bản điện tử

Tổng số văn bản trong tháng 6
24
(Tự động cập nhật lúc 14/06/2021 10:00)

  Dự báo thời tiết

Hà Nội
Đà Nẵng
TP Hồ Chí Minh

  Thống kê truy cập

Đang online: 2260
Tổng số truy cập: 16921766