Trang chủ

Văn bản điều hành

Quyết định số 653/QĐ-UBND ngày 23/3/2017 của UBND thành phố Hải Phòng về việc công bố thủ tục hành chính lĩnh vực tư pháp

Ngày đăng 24/03/2017 | 09:40 | Lượt xem: 203
Quyết định số 653/QĐ-UBND ngày 23/3/2017 của UBND thành phố Hải Phòng về việc công bố thủ tục hành chính lĩnh vực tư pháp. Chi tiết xem tại đây.

Kế hoạch số 36/KH-UBND ngày 21/02/2017 của UBND thành phố Hải Phòng về việc rà soát, đơn giản hóa thủ tục hành chính năm 2017 trên địa bàn thành phố Hải Phòng

Ngày đăng 22/02/2017 | 09:47 | Lượt xem: 207
Kế hoạch số 36/KH-UBND ngày 21/02/2017 của UBND thành phố Hải Phòng về việc rà soát, đơn giản hóa thủ tục hành chính năm 2017 trên địa bàn thành phố Hải Phòng. Chi tiết xem tại đây.

Quyết định số 186/QĐ-VPCP ngày 15/01/2017 của Văn phòng Chính phủ ban hành Kế hoạch kiểm soát thủ tục hành chính của Văn phòng Chính phủ năm 2017

Ngày đăng 14/02/2017 | 09:27 | Lượt xem: 207
Quyết định số 186/QĐ-VPCP ngày 15/01/2017 của Văn phòng Chính phủ ban hành Kế hoạch kiểm soát thủ tục hành chính của Văn phòng Chính phủ năm 2017. Chi tiết xem tại đây.

Quyết định số 164/QĐ-BQP ngày 17/01/2017 của Bộ Quốc phòng công bố thủ tục hành chính mới ban hành và bãi bỏ thủ tục hành chính về dân quân tự vệ thuộc phạm vi chức năng quản lý của Bộ Quốc phòng

Ngày đăng 13/02/2017 | 08:01 | Lượt xem: 407
Quyết định số 164/QĐ-BQP ngày 17/01/2017 của Bộ Quốc phòng công bố thủ tục hành chính mới ban hành và bãi bỏ thủ tục hành chính về dân quân tự vệ thuộc phạm vi chức năng quản lý của Bộ Quốc phòng. ...

Quyết định số 235/QĐ-CT ngày 02/02/2017 của UBND thành phố Hải Phòng về việc công bố thủ tục hành chính mới ban hành, thủ tục hành chính sửa đổi, bổ sung, thủ tục hành chính bị bãi bỏ trong lĩnh vực văn hóa trên địa bàn thành phố Hải Phòng

Ngày đăng 06/02/2017 | 08:30 | Lượt xem: 194
Quyết định số 235/QĐ-CT ngày 02/02/2017 của UBND thành phố Hải Phòng về việc công bố thủ tục hành chính mới ban hành, thủ tục hành chính sửa đổi, bổ sung, thủ tục hành chính bị bãi bỏ trong lĩnh...

Nghị quyết số 76/NQ-CP của Chính phủ : Sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị quyết số 30c/NQ-CP ngày 08 tháng 11 năm 2011 của Chính phủ ban hành Chương trình tổng thể cải cách hành chính nhà nước giai đoạn 2011 - 2020

Ngày đăng 10/01/2017 | 05:06 | Lượt xem: 711
Ngày 13/6/2013, Chính phủ đã ban hành Nghị quyết 76/NQ-CP sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị quyết số 30c/NQ-CP ngày 08 tháng 11 năm 2011 của Chính phủ ban hành Chương trình tổng thể cải cách...

Nghị quyết 30c/NQ-CP ngày 08/11/2011 của Chính phủ ban hành Chương trình tổng thể cải cách hành chính nhà nước giai đoạn 2011-2020

Ngày đăng 05/01/2017 | 05:03 | Lượt xem: 723
Ngày 08/11/2011 Chính phủ ban hành Nghị quyết số 30c/NQ-CP ban hành Chương trình tổng thể cải cách hành chính nhà nước giai đoạn 2011-2020

Nghị quyết số 39-NQ/TW, ngày 17-4-2015 của Bộ Chính trị

Ngày đăng 01/01/2017 | 04:59 | Lượt xem: 1198
Nghị quyết số 39-NQ/TW, ngày 17-4-2015 của Bộ Chính trị về tinh giản biên chế và cơ cấu lại đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức

Nghị quyết số 26/NQ-CP về đẩy mạnh ứng dụng, phát triển công nghệ thông tin đáp ứng yêu cầu phát triển bền vững và hội nhập quốc tế

Ngày đăng 01/01/2017 | 04:52 | Lượt xem: 287
Ban hành Chương trình hành động của Chính phủ thực hiện Nghị quyết số 36-NQ/TW ngày 01 tháng 7 năm 2014 của Bộ Chính trị Ban Chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam về đẩy mạnh ứng dụng, phát...

Nghị quyết số 17-NQ/TW ngày 01/8/2007 của Ban chấp hành Trung ương Đảng (khóa X)

Ngày đăng 01/01/2017 | 04:45 | Lượt xem: 1042
Nghị quyết số 17-NQ/TW của Hội nghị lần thứ 5 Ban chấp hành Trung ương Đảng (khóa X) về đẩy mạnh cải cách hành chính, nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý của bộ máy Nhà nước

Nghị quyết số 36a/NQ-CP ngày 14/10/2015 của Chính phủ về Chính phủ điện tử.

Ngày đăng 15/10/2015 | 05:09 | Lượt xem: 1164
Nghị quyết 36a/NQ-CP về Chính phủ điện tử có nội dung đẩy mạnh phát triển Chính phủ điện tử, nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động của các cơ quan nhà nước, phục vụ người dân và doanh nghiệp...

  bản đồ hành chính

  THÔNG BÁO

HỒ SƠ THỦ TỤC HÀNH CHÍNH

  • Tổng số hồ sơ trong tháng 61646
    • Đúng hạn 0
  • Tỷ lệ hồ sơ đúng hạn
    �%

Văn bản điện tử

Tổng số văn bản trong tháng 6
24
(Tự động cập nhật lúc 14/06/2021 12:00)

  Dự báo thời tiết

Hà Nội
Đà Nẵng
TP Hồ Chí Minh

  Thống kê truy cập

Đang online: 2002
Tổng số truy cập: 16922232