Cơ quan thực hiện
Lĩnh vực
Từ khóa
STT Tên thủ tục Mức độ DVC Cơ quan thực hiện Lĩnh vực
1 Bán hoặc góp vốn bằng tài sản gắn liền với đất thuê của Nhà nước theo hình thức thuê đất trả tiền hàng năm 3 Phòng Tài nguyên và Môi trường Đất đai
2 Cấp bản sao bằng tốt nghiệp trung học cơ sở từ sổ gốc Phòng Giáo dục và Đào tạo Hệ thống văn bằng, chứng chỉ
3 Cấp giấy chứng nhận cơ sở đủ điều kiện an toàn thực phẩm Phòng Y tế Y tế
4 Cấp giấy chứng nhận đủ điều kiện hoạt động điểm cung cấp dịch vụ trò chơi điện tử công cộng 3 Phòng Văn hóa - Thông tin Viễn thông internet
5 Cấp giấy phép sử dụng tạm thời một phần vỉa hè, lòng đường không vào mục đích giao thông 3 Phòng Quản lý đô thị Giao thông vận tải
6 Cấp Giấy xác nhận kiến thức về an toàn thực phẩm Phòng Y tế Y tế
7 Cấp lại Giấy chứng nhận do bị mất Phòng Tài nguyên và Môi trường Đất đai
8 Cấp lại Giấy chứng nhận hoặc cấp lại Trang bổ sung Giấy chứng nhận do bị mất 3 Phòng Tài nguyên và Môi trường Tài nguyên và Môi trường
9 Cấp lại giấy chứng nhận đăng ký chi nhánh, văn phòng đại diện hợp tác xã (khi bị hư hỏng) 3 Phòng Tài chính - Kế hoạch Thành lập và hoạt động của Hợp tác xã
10 Cấp lại giấy chứng nhận đăng ký chi nhánh, văn phòng đại diện hợp tác xã (khi bị mất) 3 Phòng Tài chính - Kế hoạch Thành lập và hoạt động của Hợp tác xã
11 Cấp lại Giấy chứng nhận đăng ký hộ kinh doanh 3 Phòng Tài chính - Kế hoạch Thành lập và Hoạt động của hộ kinh doanh
12 Cấp lại giấy chứng nhận đăng ký hợp tác xã (khi bị hư hỏng) 3 Phòng Tài chính - Kế hoạch Thành lập và hoạt động của Hợp tác xã
13 Cấp lại giấy chứng nhận đăng ký hợp tác xã (khi bị mất) 3 Phòng Tài chính - Kế hoạch Thành lập và hoạt động của Hợp tác xã
14 Cấp lại Giấy Chứng nhận đăng ký phương tiện 3 Phòng Quản lý đô thị Giao thông vận tải
15 Cấp lại giấy chứng nhận đủ điều kiện hoạt động điểm cung cấp dịch vụ trò chơi điện tử công cộng 3 Phòng Văn hóa - Thông tin Viễn thông internet
16 Cấp phép dạy thêm chương trình tiểu học, trung học cơ sở ngoài nhà trường Phòng Giáo dục và Đào tạo Giáo dục và Đào tạo
17 Cấp phép dạy thêm chương trình tiểu học, trung học cơ sở trong nhà trường Phòng Giáo dục và Đào tạo Giáo dục và Đào tạo
18 Cấp phép dạy thêm chương trình tiểu học, trung học cơ sở trong nhà trường Phòng Giáo dục và Đào tạo Giáo dục và Đào tạo
19 Cấp phép khai thác chính, tận dụng, tận thu gỗ rừng trồng trong rừng phòng hộ của hộ gia đình, cá nhân, cộng đồng. Ủy ban nhân dân quận Nông nghiệp và Phát triển nông thôn
20 Cấp phép khai thác gỗ rừng tự nhiên phục vụ nhu cầu thiết yếu tại chỗ đối với hộ gia đình, cá nhân, cộng đồng dân cư thôn Ủy ban nhân dân quận Nông nghiệp và Phát triển nông thôn