Cơ quan thực hiện
Lĩnh vực
Từ khóa
Tên thủ tục Cấp lại giấy chứng nhận đủ điều kiện hoạt động điểm cung cấp dịch vụ trò chơi điện tử công cộng
Cơ quan thực hiện Phòng Văn hóa - Thông tin
Lĩnh vực Viễn thông internet
Mức độ DVC 3
Trình tự thực hiện

- Trường hợp giấy chứng nhận đủ điều kiện hoạt động điểm cung cấp dịch vụ trò chơi điện tử công cộng bị mất, bị rách, bị cháy hoặc bị tiêu hủy dưới hình thức khác, chủ điểm cung cấp dịch vụ trò chơi điện tử công cộng phải gửi trực tiếp hoặc sử dụng dịch vụ bưu chính 01 (một) đơn đề nghị cấp lại giấy chứng nhận theo Mẫu số 06a/ĐĐN hoặc Mẫu số 06b/ĐĐN kèm theo Thông tư số 23/2013/TT-BTTTT tới cơ quan cấp giấy chứng nhận.

- Cơ quan cấp giấy chứng nhận chủ trì xem xét tính đầy đủ của hồ sơ theo quy định.

- Trong thời hạn 05 (năm) ngày làm việc, cơ quan cấp giấy chứng nhận thực hiện cấp lại giấy chứng nhận đủ điều kiện hoạt động điểm cung cấp dịch vụ trò chơi điện tử công cộng.

- Trường hợp từ chối, cơ quan cấp giấy chứng nhận có trách nhiệm trả lời bằng văn bản, trong đó nêu rõ lý do từ chối.

Cách thức thực hiện

Gửi trực tiếp hoặc sử dụng dịch vụ bưu chính

Thành phần, số lượng

- Thành phần hồ sơ gồm:

+ Đơn đề nghị cấp lại giấy chứng nhận theo mẫu.

- Số lượng hồ sơ: 01 bộ.

Thời hạn giải quyết

05 (năm) ngày làm việc kể từ ngày nhận được hồ sơ theo quy định.

Đối tượng thực hiện

Chủ điểm cung cấp dịch vụ trò chơi điện tử công cộng

Cơ quan thực hiện *

Ủy ban nhân dân quận, huyện

Kết quả thủ tục hành chính

Giấy chứng nhận đủ điều kiện hoạt động điểm cung cấp dịch vụ trò chơi điện tử công cộng

Tên mẫu đơn / Mẫu tờ khai

- Đối với chủ điểm là cá nhân: Đơn đề nghị cấp lại Giấy chứng nhận đủ điều kiện hoạt động điểm cung cấp dịch vụ trò chơi điện tử công cộng theo Mẫu số 06a/ĐĐN -  Thông tư số 23/2013/TT-BTTTT ngày 24/12/2013;

- Đối với chủ điểm là tổ chức, doanh nghiệp: Đơn đề nghị cấp lại Giấy chứng nhận đủ điều kiện hoạt động điểm cung cấp dịch vụ trò chơi điện tử công cộng theo Mẫu số 06b/ĐĐN - Thông tư số 23/2013/TT-BTTTT ngày 24/12/2013.

Phí / Lệ phí

Theo quy định của Bộ Tài chính.

File Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai Danh sách biểu mẫu Mau 6a-6b.docx
Yêu cầu thực hiện, điều kiện thực hiện không
Căn cứ pháp lý

- Luật Viễn thông số 41/2009/QH12 ngày 23/11/2009;

- Nghị định số 72/2013/NĐ-CP ngày 15 tháng 7 năm 2013 của Chính phủ về quản lý, cung cấp, sử dụng dịch vụ Internet và thông tin trên mạng;

- Thông tư số 23/2013/TT-BTTTT ngày 24 tháng 12 năm 2013 của Bộ Thông tin và Truyền thông về quản lý điểm truy nhập Internet công cộng và điểm cung cấp dịch vụ trò chơi điện tử công cộng;

- Quyết định số 2539/2014/QĐ-UBND ngày 18 tháng 11 năm 2014 quy định về quản lý điểm truy nhập Internet công cộng và điểm cung cấp dịch vụ trò chơi điện tử công cộng địa bàn thành phố Hải Phòng.