Cơ quan thực hiện
Lĩnh vực
Từ khóa
Tên thủ tục Cấp lại Giấy chứng nhận đăng ký hộ kinh doanh
Cơ quan thực hiện Phòng Tài chính - Kế hoạch
Lĩnh vực Thành lập và Hoạt động của hộ kinh doanh
Mức độ DVC 3
Trình tự thực hiện
  • Trường hợp Giấy chứng nhận đăng ký hộ kinh doanh bị mất, cháy, rách, nát hoặc bị tiêu hủy dưới hình thức khác, hộ kinh doanh gửi Giấy đề nghị cấp lại Giấy chứng nhận đăng ký hộ kinh doanh đến cơ quan đăng ký kinh doanh cấp huyện nơi đã cấp Giấy chứng nhận đăng ký hộ kinh doanh cho hộ kinh doanh.
  • Cơ quan đăng ký kinh doanh cấp huyện nhận Giấy đề nghị cấp lại Giấy chứng nhận đăng ký hộ kinh doanh và xem xét cấp lại Giấy chứng nhận đăng ký hộ kinh doanh trong thời hạn 03 ngày làm việc, kể từ ngày nhận được Giấy đề nghị cấp lại Giấy chứng nhận đăng ký hộ kinh doanh.
  • Trường hợp Giấy chứng nhận đăng ký hộ kinh doanh được cấp không đúng hồ sơ, trình tự, thủ tục theo quy định, cơ quan đăng ký kinh doanh cấp huyện gửi thông báo yêu cầu hộ kinh doanh hoàn chỉnh và nộp hồ sơ hợp lệ theo quy định trong thời hạn 30 ngày, kể từ ngày gửi thông báo để được xem xét cấp lại Giấy chứng nhận đăng ký hộ kinh doanh. Cơ quan đăng ký kinh doanh cấp huyện thực hiện cấp lại Giấy chứng nhận đăng ký hộ kinh doanh trong thời hạn 03 ngày làm việc, kể từ ngày nhận được hồ sơ hợp lệ của hộ kinh doanh.
Cách thức thực hiện

Hộ kinh doanh gửi Giấy đề nghị cấp lại Giấy chứng nhận đăng ký hộ kinh doanh tại Cơ quan đăng ký kinh doanh cấp huyện nơi đã đăng ký

Thành phần, số lượng
  • Giấy đề nghị cấp lại Giấy chứng nhận đăng ký hộ kinh doanh;
  • Số lượng hồ sơ: 01 (bộ).
Thời hạn giải quyết trong thời hạn 03 (ba) ngày làm việc.
Đối tượng thực hiện Hộ kinh doanh.
Cơ quan thực hiện * Phòng Tài chính - Kế hoạch thuộc UBND cấp huyện
Kết quả thủ tục hành chính

Giấy chứng nhận đăng ký hộ kinh doanh được cấp lại cho hộ kinh doanh.

Tên mẫu đơn / Mẫu tờ khai
  • Giấy đề nghị cấp lại Giấy chứng nhận đăng ký hộ kinh doanh (Phụ lục III-6, Thông tư số 20/2015/TT-BKHĐT).
Phí / Lệ phí không quy định
File Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai Danh sách biểu mẫu phu luc III-6.docx
Yêu cầu thực hiện, điều kiện thực hiện

Được quy định tại Điều 79 Nghị định số 78/2015/NĐ-CP.

Căn cứ pháp lý
  • Nghị định số 78/2015/NĐ-CP ngày 14/9/2015 của Chính phủ về đăng ký doanh nghiệp (Nghị định số 78/2015/NĐ-CP);
  • Thông tư số 20/2015/TT-BKHĐT ngày 01/12/2015 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư hướng dẫn về đăng ký doanh nghiệp (Thông tư số 20/2015/TT-BKHĐT);