Cơ quan thực hiện
Lĩnh vực
Từ khóa
Tên thủ tục Cấp Giấy xác nhận kiến thức về an toàn thực phẩm
Cơ quan thực hiện Phòng Y tế
Lĩnh vực Y tế
Mức độ DVC
Trình tự thực hiện

- Bước 1: Tổ chức, cá nhân nộp hồ sơ đề nghị cấp giấy xác nhận kiến thức về an toàn thực phẩm đến UBND cấp huyện.

- Bước 2: Trong thời gian 10 ngày làm việc, kể từ khi nhận được hồ sơ đầy đủ và hợp lệ, cơ quan tiếp nhận hồ sơ lập kế hoạch kiểm tra kiến thức về an toàn thực phẩm và gửi thông báo cho tổ chức, cá nhân.

- Bước 3: Kiểm tra kiến thức về an toàn thực phẩm bằng bộ câu hỏi đánh giá kiến thức về an toàn thực phẩm theo quy định.

- Bước 4: Giấy xác nhận kiến thức về an toàn thực phẩm được cấp cho những người trả lời đúng 80% số câu hỏi trở lên ở mỗi phần câu hỏi kiến thức chung và câu hỏi kiến thức chuyên ngành. Trong thời gian 03 ngày làm việc kể từ ngày kiểm tra, cơ quan có thẩm quyền theo quy định có trách nhiệm cấp Giấy xác nhận kiến thức về an toàn thực phẩm.

Người được xác nhận kiến thức về an toàn thực phẩm phải nộp lệ phí cấp Giấy xác nhận theo quy định của pháp luật.
Cách thức thực hiện Trực tiếp tại trụ sở UBND cấp huyện
Thành phần, số lượng

- Thành phần hồ sơ đối với tổ chức:

+ Đơn đề nghị và bản danh sách các đối tượng đề nghị xác nhận kiến thức về an toàn thực phẩm (theo mẫu số 06);

+ Giấy tờ chứng minh đã nộp phí theo quy định của pháp luật về phí và lệ phí.

- Thành phần hồ sơ đối với cá nhân:

+ Đơn đề nghị xác nhận kiến thức về an toàn thực phẩm (theo mẫu số 07);

+ Giấy tờ chứng minh đã nộp phí theo quy định của pháp luật về phí và lệ phí.

- Số lượng hồ sơ: 01 bộ.

Thời hạn giải quyết

- Thời hạn thông báo kiểm tra: 10 ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ.

- Thời hạn cấp giấy xác nhận kiến thức: 03 ngày làm việc kể từ ngày kiểm tra.

Đối tượng thực hiện Tổ chức, cá nhân.
Cơ quan thực hiện *

- Cơ quan có thẩm quyền quyết định: UBND cấp huyện

- Cơ quan trực tiếp thực hiện: Phòng Y tế

Kết quả thủ tục hành chính Giấy xác nhận kiến thức về an toàn thực phẩm
Tên mẫu đơn / Mẫu tờ khai

- Đơn đề nghị xác nhận kiến thức về an toàn thực phẩm (mẫu số 06 Thông tư 47/2014/TT-BYT).

- Đơn đề nghị xác nhận kiến thức về an toàn thực phẩm (mẫu số 07 Thông tư 47/2014/TT-BYT).

Phí / Lệ phí
File Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai Danh sách biểu mẫu Mau bieu y te.docx
Yêu cầu thực hiện, điều kiện thực hiện
Căn cứ pháp lý

- Luật An toàn thực phẩm số 55/2010/QH12 ngày 17/6/2010;

- Nghị định 38/1012/NĐ-CP ngày 24/04/2012 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật An toàn thực phẩm;

- Thông tư 47/2014/TT-BYT ngày 11/12/2014 của Bộ Y tế hướng dẫn quản lý an toàn thực phẩm đối với cơ sở kinh doanh dịch vụ ăn uống.