Cơ quan thực hiện
Lĩnh vực
Từ khóa
STT Tên thủ tục Mức độ DVC Cơ quan thực hiện Lĩnh vực
1 Xóa Đăng ký phương tiện 3 Phòng Quản lý đô thị Giao thông vận tải
2 Đăng ký biến động quyền sử dụng đất, quyền sở hữu tài sản gắn liền với đất trong các trường hợp chuyển nhượng, cho thuê, cho thuê lại, thừa kế, tặng cho, góp vốn bằng quyền sử dụng đất, quyền sở hữu tài sản gắn liền với đất; chuyển quyền sử dụng đất, quyền sở hữu tài sản gắn liền với đất của vợ hoặc chồng thành của chung vợ và chồng. Phòng Tài nguyên và Môi trường Đất đai
3 Đăng ký biến động quyền sử dụng đất, quyền sở hữu tài sản gắn liền với đất trong các trường hợp chuyển nhượng, cho thuê, cho thuê lại, thừa kế, tặng cho, góp vốn bằng quyền sử dụng đất, quyền sở hữu tài sản gắn liền với đất; chuyển quyền sử dụng đất, quyền sở hữu tài sản gắn liền với đất của vợ hoặc chồng thành của chung vợ và chồng; tăng thêm diện tích do nhận chuyển nhượng thừa kế, tặng cho quyền sử dụng đất đã có Giấy chứng nhận 3 Phòng Giáo dục và Đào tạo Tài nguyên và Môi trường
4 Đăng ký bổ sung tài sản gắn liền với đất vào Giấy chứng nhận đã cấp 3 Phòng Tài nguyên và Môi trường Đất đai
5 Đăng ký bổ sung tài sản gắn liền với đất vào Giấy chứng nhận đã cấp Phòng Tài nguyên và Môi trường Đất đai
6 Đăng ký hoạt động thư viện tư nhân có vốn sách ban đầu từ 1000 bản đến dưới 2000 bản 3 Phòng Văn hóa - Thông tin Thư viện
7 Đăng ký khi hợp tác xã chia 3 Phòng Tài chính - Kế hoạch Thành lập và hoạt động của Hợp tác xã
8 Đăng ký khi hợp tác xã hợp nhất 3 Phòng Tài chính - Kế hoạch Thành lập và hoạt động của Hợp tác xã
9 Đăng ký khi hợp tác xã sáp nhập 3 Phòng Tài chính - Kế hoạch Thành lập và hoạt động của Hợp tác xã
10 Đăng ký khi hợp tác xã tách 3 Phòng Tài chính - Kế hoạch Thành lập và hoạt động của Hợp tác xã
11 Đăng ký lại phương tiện thủy nội địa trong trường hợp chuyển quyền sở hữu phương tiện nhưng không thay đổi cơ quan đăng ký phương tiện 3 Phòng Quản lý đô thị Giao thông vận tải
12 Đăng ký lại phương tiện thủy nội địa trong trường hợp chuyển từ cơ quan đăng ký khác sang cơ quan đăng ký phương tiện thủy nội địa 3 Phòng Quản lý đô thị Giao thông vận tải
13 Đăng ký lại phương tiện trong trường hợp chủ phương tiện thay đổi trụ sở hoặc nơi đăng ký hộ khẩu trường trú của chủ phương tiện sang đơn vị hành chính khác 3 Phòng Quản lý đô thị Giao thông vận tải
14 Đăng ký lại phương tiện trong trường hợp chuyển quyền sở hữu phương tiện đồng thời thay đổi cơ quan đăng ký phương tiện 3 Phòng Quản lý đô thị Giao thông vận tải
15 Đăng ký lại phương tiện trong trường hợp phương tiện thay đổi tên, tính năng kỹ thuật 3 Phòng Quản lý đô thị Giao thông vận tải
16 Đăng ký phương tiện lần đầu đối với phương tiện chưa khai thác trên đường thủy nội địa 3 Phòng Quản lý đô thị Giao thông vận tải
17 Đăng ký phương tiện lần đầu đối với phương tiện đang khai thác trên đường thủy nội địa 3 Phòng Quản lý đô thị Giao thông vận tải
18 Đăng ký thành lập chi nhánh, văn phòng đại diện, địa điểm kinh doanh của hợp tác xã 3 Phòng Tài chính - Kế hoạch Thành lập và hoạt động của Hợp tác xã
19 Đăng ký thành lập hộ kinh doanh 3 Phòng Tài chính - Kế hoạch Thành lập và Hoạt động của hộ kinh doanh
20 Đăng ký thay đổi nội dung đăng ký hộ kinh doanh 3 Phòng Tài chính - Kế hoạch Thành lập và Hoạt động của hộ kinh doanh