Cơ quan thực hiện
Lĩnh vực
Từ khóa
STT Tên thủ tục Mức độ DVC Cơ quan thực hiện Lĩnh vực
1 Đăng ký, cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất lần đầu đối với tài sản gắn liền với đất mà chủ sở hữu không đồng thời là người sử dụng đất Phòng Tài nguyên và Môi trường Đất đai
2 Đính chính Giấy chứng nhận đã cấp Phòng Tài nguyên và Môi trường Đất đai
3 Cấp Giấy phép xây dựng (Bao gồm: Giấy phép xây dựng mới, giấy phép sửa chữa, cải tạo, giấy phép di dời công trình) đối với công trình, nhà ở riêng lẻ xây dựng trong đô thị, trung tâm cụm xã, trong khu bảo tồn, khu di tích lịch sử- văn hóa thuộc địa bàn quản lý, trừ các công trình thuộc thẩm quyền cấp GPXD của cấp trung ương, thành phố. 3 Phòng Quản lý đô thị Xây dựng
4 Thủ tục cấp giấy phép sản xuất rượu thủ công nhằm mục đích kinh doanh. 3 Phòng Kinh tế Công thương
5 Thủ tục tặng Giấy khen của Chủ tịch UBND cấp huyện về thành tích thực hiện nhiệm vụ chính trị 3 Phòng Nội vụ Thi đua - Khen thưởng
6 Thủ tục thông báo mở lớp bồi dưỡng về tôn giáo theo quy định tại khoản 2 Điều 41 Luật tín ngưỡng, tôn giáo 3 Phòng Nội vụ Tôn giáo
7 Thủ tục cấp lại Giấy phép sản xuất rượu thủ công nhằm mục đích kinh doanh do bị mất, bị tiêu hủy toàn bộ hoặc một phần, bị rách, nát hoặc bị cháy 3 Phòng Kinh tế Công thương
8 Thủ tục tặng danh hiệu Tập thể lao động tiên tiến 3 Phòng Nội vụ Thi đua - Khen thưởng
9 Thủ tục thông báo danh mục hoạt động tôn giáo đối với tổ chức có địa bàn hoạt động tôn giáo ở nhiều xã thuộc một huyện 3 Phòng Nội vụ Tôn giáo
10 Điều chỉnh, gia hạn, cấp lại Giấy phép xây dựng đối với công trình, nhà ở riêng lẻ xây dựng trong đô thị, trung tâm cụm xã, trong khu bảo tồn, khu di tích lịch sử- văn hóa thuộc địa bàn quản lý, trừ các công trình thuộc thẩm quyền cấp GPXD của cấp trung ương, thành phố. 3 Phòng Quản lý đô thị Xây dựng
11 Thủ tục cấp sửa đổi, bổ sung Giấy phép sản xuất rượu thủ công nhằm mục đích kinh doanh 3 Phòng Kinh tế Công thương
12 Thủ tục tặng Danh hiệu Chiến sĩ thi đua cơ sở 3 Phòng Nội vụ Thi đua - Khen thưởng
13 Thủ tục thẩm định Báo cáo kinh tế - kỹ thuật/Báo cáo kinh tế - kỹ thuật điều chỉnh; thiết kế bản vẽ thi công, dự toán xây dựng/thiết kế bản vẽ thi công, dự toán xây dựng điều chỉnh (trường hợp thiết kế 1 bước) 3 Phòng Quản lý đô thị Xây dựng
14 Thủ tục thông báo danh mục hoạt động tôn giáo bổ sung đối với tổ chức có địa bàn hoạt động tôn giáo ở nhiều phường thuộc quận 3 Phòng Nội vụ Tôn giáo
15 Cấp Giấy phép quy hoạch dự án đầu tư xây dựng công trình thuộc thẩm quyền của Uỷ ban nhân dân cấp huyện quản lý. 3 Phòng Quản lý đô thị Quy hoạch xây dựng
16 Thủ tục cấp Giấy chứng nhận sản phẩm công nghiệp nông thôn tiêu biểu cấp huyện 3 Phòng Kinh tế Công thương
17 Thủ tục tặng danh hiệu Lao động tiên tiến 3 Phòng Nội vụ Thi đua - Khen thưởng
18 Thủ tục thông báo tổ chức hội nghị thường niên của tổ chức tôn giáo, tổ chức tôn giáo trực thuộc có địa bàn hoạt động ở quận 3 Phòng Nội vụ Tôn giáo
19 Phê duyệt nhiệm vụ, nhiệm vụ điều chỉnh quy hoạch chi tiết của dự án đầu tư xây dựng công trình theo hình thức kinh doanh thuộc thẩm quyền phê duyệt của UBND cấp huyện 3 Phòng Quản lý đô thị Quy hoạch xây dựng
20 Thủ tục tặng Giấy khen của Chủ tịch UBND cấp huyện về thành tích thi đua theo đợt, chuyên đề 3 Phòng Nội vụ Thi đua - Khen thưởng