Cơ quan thực hiện
Lĩnh vực
Từ khóa
STT Tên thủ tục Mức độ DVC Cơ quan thực hiện Lĩnh vực
1 Thủ tục đề nghị tổ chức đại hội của tổ chức tôn giáo, tổ chức tôn giáo trực thuộc, tổ chức được cấp chứng nhận đăng ký hoạt động tôn giáo có địa bàn hoạt động ở quận 3 Phòng Nội vụ Tôn giáo
2 Phê duyệt đồ án, đồ án điều chỉnh quy hoạch chi tiết của dự án đầu tư xây dựng công trình theo hình thức kinh doanh thuộc thẩm quyền phê duyệt của UBND cấp huyện. 3 Phòng Quản lý đô thị Quy hoạch xây dựng
3 Thủ tục tặng Giấy khen của Chủ tịch UBND cấp huyện về thành tích đột xuất 3 Phòng Nội vụ Thi đua - Khen thưởng
4 Thủ tục đề nghị tổ chức cuộc lễ ngoài cơ sở tôn giáo, địa điểm hợp pháp đã đăng ký có quy mô tổ chức ở quận 3 Phòng Nội vụ Tôn giáo
5 Thủ tục cấp sửa đổi, bổ sung Giấy phép bán lẻ sản phẩm thuốc lá 3 Phòng Kinh tế Công thương
6 Thủ tục tặng Giấy khen của Chủ tịch UBND cấp huyện về khen thưởng đối ngoại 3 Phòng Nội vụ Thi đua - Khen thưởng
7 Thủ tục đề nghị giảng đạo ngoài địa bàn phụ trách, cơ sở tôn giáo, địa điểm hợp pháp đã đăng ký có quy mô tổ chức ở quận 3 Phòng Nội vụ Tôn giáo
8 Thủ tục cấp Giấy phép kinh doanh bán lẻ sản phẩm rượu 3 Phòng Kinh tế Công thương
9 Thủ tục tặng Giấy khen của Chủ tịch UBND cấp huyện về khen thưởngcho gia đình 3 Phòng Nội vụ Thi đua - Khen thưởng