Cơ quan thực hiện
Lĩnh vực
Từ khóa
STT Tên thủ tục Mức độ DVC Cơ quan thực hiện Lĩnh vực
1 Cấp Giấy phép quy hoạch dự án đầu tư xây dựng công trình thuộc thẩm quyền của Uỷ ban nhân dân cấp huyện quản lý. 3 Phòng Quản lý đô thị Quy hoạch xây dựng
2 Thủ tục cấp Giấy chứng nhận sản phẩm công nghiệp nông thôn tiêu biểu cấp huyện 3 Phòng Kinh tế Công thương
3 Thủ tục tặng danh hiệu Lao động tiên tiến 3 Phòng Nội vụ Thi đua - Khen thưởng
4 Thủ tục thông báo tổ chức hội nghị thường niên của tổ chức tôn giáo, tổ chức tôn giáo trực thuộc có địa bàn hoạt động ở quận 3 Phòng Nội vụ Tôn giáo
5 Phê duyệt nhiệm vụ, nhiệm vụ điều chỉnh quy hoạch chi tiết của dự án đầu tư xây dựng công trình theo hình thức kinh doanh thuộc thẩm quyền phê duyệt của UBND cấp huyện 3 Phòng Quản lý đô thị Quy hoạch xây dựng
6 Thủ tục tặng Giấy khen của Chủ tịch UBND cấp huyện về thành tích thi đua theo đợt, chuyên đề 3 Phòng Nội vụ Thi đua - Khen thưởng
7 Thủ tục đề nghị tổ chức đại hội của tổ chức tôn giáo, tổ chức tôn giáo trực thuộc, tổ chức được cấp chứng nhận đăng ký hoạt động tôn giáo có địa bàn hoạt động ở quận 3 Phòng Nội vụ Tôn giáo
8 Phê duyệt đồ án, đồ án điều chỉnh quy hoạch chi tiết của dự án đầu tư xây dựng công trình theo hình thức kinh doanh thuộc thẩm quyền phê duyệt của UBND cấp huyện. 3 Phòng Quản lý đô thị Quy hoạch xây dựng
9 Thủ tục tặng Giấy khen của Chủ tịch UBND cấp huyện về thành tích đột xuất 3 Phòng Nội vụ Thi đua - Khen thưởng
10 Thủ tục đề nghị tổ chức cuộc lễ ngoài cơ sở tôn giáo, địa điểm hợp pháp đã đăng ký có quy mô tổ chức ở quận 3 Phòng Nội vụ Tôn giáo
11 Thủ tục cấp sửa đổi, bổ sung Giấy phép bán lẻ sản phẩm thuốc lá 3 Phòng Kinh tế Công thương
12 Thủ tục tặng Giấy khen của Chủ tịch UBND cấp huyện về khen thưởng đối ngoại 3 Phòng Nội vụ Thi đua - Khen thưởng
13 Thủ tục đề nghị giảng đạo ngoài địa bàn phụ trách, cơ sở tôn giáo, địa điểm hợp pháp đã đăng ký có quy mô tổ chức ở quận 3 Phòng Nội vụ Tôn giáo
14 Thủ tục cấp Giấy phép kinh doanh bán lẻ sản phẩm rượu 3 Phòng Kinh tế Công thương
15 Thủ tục tặng Giấy khen của Chủ tịch UBND cấp huyện về khen thưởngcho gia đình 3 Phòng Nội vụ Thi đua - Khen thưởng