Cơ quan thực hiện
Lĩnh vực
Từ khóa
STT Tên thủ tục Mức độ DVC Cơ quan thực hiện Lĩnh vực
1 Cấp phép khai thác, tận dụng, tận thu các loại lâm sản ngoài gỗ không thuộc loài nguy cấp, quý, hiếm, loài được ưu tiên bảo vệ theo quy định của pháp luật trong rừng phòng hộ của hộ gia đình, cá nhân, cộng đồng dân cư thôn Ủy ban nhân dân quận Nông nghiệp và Phát triển nông thôn
2 Cấp đổi Giấy chứng nhận cơ sở đủ điều kiện an toàn thực phẩm Phòng Y tế Y tế
3 Cấp đổi Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất 3 Phòng Tài nguyên và Môi trường Đất đai
4 Cấp đổi Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất Phòng Tài nguyên và Môi trường Đất đai
5 Chấm dứt hoạt động hộ kinh doanh 3 Phòng Tài chính - Kế hoạch Thành lập và Hoạt động của hộ kinh doanh
6 Chỉnh sửa bằng tốt nghiệp trung học cơ sở Phòng Giáo dục và Đào tạo Hệ thống văn bằng, chứng chỉ
7 Cho phép giải thể nhà trường, nhà trẻ dân lập Phòng Giáo dục và Đào tạo Giáo dục và Đào tạo
8 Cho phép giải thể nhà trường, nhà trẻ tư thục Phòng Giáo dục và Đào tạo Giáo dục và Đào tạo
9 Cho phép giải thể trường tiểu học tư thục Phòng Giáo dục và Đào tạo Giáo dục và Đào tạo
10 Cho phép giải thể trường trung học cơ sở tư thục và trường phổ thông tư thục có nhiều cấp học có cấp học cao nhất là trung học cơ sở Phòng Giáo dục và Đào tạo Giáo dục và Đào tạo
11 Cho phép hoạt động giáo dục đối với trường tiểu học tư thục Phòng Giáo dục và Đào tạo Giáo dục và Đào tạo
12 Cho phép hoạt động giáo dục đối với trường trung học cơ sở tư thục và trường phổ thông tư thục có nhiều cấp học có cấp học cao nhất là THCS Phòng Giáo dục và Đào tạo Giáo dục và Đào tạo
13 Cho phép hoạt động đối với nhà trường, nhà trẻ dân lập Phòng Giáo dục và Đào tạo Giáo dục và Đào tạo
14 Cho phép hoạt động đối với nhà trường, nhà trẻ tư thục Phòng Giáo dục và Đào tạo Giáo dục và Đào tạo
15 Cho phép hoạt động giáo dục đối với nhóm trẻ, lớp mẫu giáo độc lập tư thục Phòng Giáo dục và Đào tạo Giáo dục và Đào tạo
16 Cho phép sáp nhập, chia, tách nhà trường, nhà trẻ dân lập Phòng Giáo dục và Đào tạo Giáo dục và Đào tạo
17 Cho phép sáp nhập, chia, tách nhà trường, nhà trẻ tư thục Phòng Giáo dục và Đào tạo Giáo dục và Đào tạo
18 Cho phép sáp nhập, chia, tách trường tiểu học tư thục Phòng Giáo dục và Đào tạo Giáo dục và Đào tạo
19 Cho phép sáp nhập, chia, tách trường trung học cơ sở tư thục và trường phổ thông tư thục có nhiều cấp học có cấp học cao nhất là trung học cơ sở Phòng Giáo dục và Đào tạo Giáo dục và Đào tạo
20 Cho phép thành lập nhà trường, nhà trẻ dân lập Phòng Giáo dục và Đào tạo Giáo dục và Đào tạo