Cơ quan thực hiện
Lĩnh vực
Từ khóa
STT Tên thủ tục Mức độ DVC Cơ quan thực hiện Lĩnh vực
1 Cho thuê rừng cho hộ gia đình, cá nhân Ủy ban nhân dân quận Nông nghiệp và Phát triển nông thôn
2 Công nhận trường tiểu học đạt mức chất lượng tối thiểu Phòng Giáo dục và Đào tạo Giáo dục và Đào tạo
3 Công nhận và cấp bằng tốt nghiệp trung học cơ sở Phòng Giáo dục và Đào tạo Giáo dục và Đào tạo
4 Gia hạn giấy chứng nhận đủ điều kiện hoạt động điểm cung cấp dịch vụ trò chơi điện tử công cộng 3 Phòng Văn hóa - Thông tin Viễn thông internet
5 Giao rừng cho cộng đồng dân cư thôn Ủy ban nhân dân quận Nông nghiệp và Phát triển nông thôn
6 Giao rừng cho hộ gia đình, cá nhân Ủy ban nhân dân quận Nông nghiệp và Phát triển nông thôn
7 Khai báo hoạt động cơ sở dịch vụ photocopy 3 Phòng Văn hóa - Thông tin Xuất bản
8 Phê duyệt hồ sơ và cấp phép khai thác tận dụng gỗ trên diện tích đất rừng tự nhiên chuyển sang trồng cao su của hộ gia đình, cá nhân, cộng đồng dân cư thôn Ủy ban nhân dân quận Nông nghiệp và Phát triển nông thôn
9 Sửa đổi, bổ sung giấy chứng nhận đủ điều kiện hoạt động điểm cung cấp dịch vụ trò chơi điện tử công cộng 3 Phòng Văn hóa - Thông tin Viễn thông internet
10 Tạm ngừng hoạt động hộ kinh doanh 3 Phòng Tài chính - Kế hoạch Thành lập và Hoạt động của hộ kinh doanh
11 Thẩm định và phê duyệt dự án lâm sinh (đối với cá nhân, hộ gia đình, cộng đồng dân cư thôn) Ủy ban nhân dân quận Nông nghiệp và Phát triển nông thôn
12 Thẩm định và đề nghị xét công nhận trường mầm non đạt chuẩn quốc gia Phòng Giáo dục và Đào tạo Giáo dục và Đào tạo
13 Thẩm định và đề nghị xét công nhận trường tiểu học đạt chuẩn quốc gia Phòng Giáo dục và Đào tạo Giáo dục và Đào tạo
14 Thay đổi thông tin khai báo hoạt động cơ sở dịch vụ photocopy 3 Phòng Văn hóa - Thông tin Xuất bản
15 Thẩm định kế hoạch ứng phó sự cố tràn dầu Phòng Tài nguyên và Môi trường Biển đảo
16 Thu hồi Giấy chứng nhận đã cấp không đúng quy định của pháp luật đất đai do người sử dụng đất, chủ sở hữu tài sản gắn liền với đất phát hiện Phòng Tài nguyên và Môi trường Đất đai
17 Thu hồi Giấy chứng nhận đăng ký hợp tác xã (Đối với trường hợp hợp tác xã giải thể tự nguyện) 3 Phòng Tài chính - Kế hoạch Thành lập và hoạt động của Hợp tác xã
18 Thu hồi rừng của hộ gia đình, cá nhân và cộng đồng dân cư thôn được Nhà nước giao rừng không thu tiền sử dụng rừng hoặc được giao rừng có thu tiền sử dụng rừng mà tiền đó có nguồn gốc từ ngân sách nhà nước hoặc được thuê rừng trả tiền thuê hàng năm nay chuyển đi nơi khác, đề nghị giảm diện tích rừng hoặc không có nhu cầu sử dụng rừng; chủ rừng tự nguyện trả lại rừng thuộc thẩm quyền UBND cấp huyện Ủy ban nhân dân quận Nông nghiệp và Phát triển nông thôn
19 Thủ tục Cấp bản sao có chứng thực từ bản chính hợp đồng, giao dịch đã được chứng thực 2 Phòng Tư pháp Chứng thực
20 Thủ tục Cấp bản sao trích lục hộ tịch 3 Phòng Tư pháp Hộ tịch