Cơ quan thực hiện
Lĩnh vực
Từ khóa
STT Tên thủ tục Mức độ DVC Cơ quan thực hiện Lĩnh vực
1 Thủ tục Cấp bản sao từ sổ gốc 2 Phòng Tư pháp Chứng thực
2 Thủ tục cấp Giấy chứng nhận đăng ký hoạt động của cơ sở hỗ trợ nạn nhân bạo lực gia đình 3 Phòng Văn hóa - Thông tin Gia đình
3 Thủ tục cấp giấy ghứng nhận đăng ký hoạt động của cơ sở tư vấn về phòng, chống bạo lực gia đình 3 Phòng Văn hóa - Thông tin Gia đình
4 Thủ tục cấp Giấy phép bán lẻ sản phẩm thuốc lá 3 Phòng Kinh tế Công thương
5 Thủ tục cấp lại Giấy chứng nhận đăng ký hoạt động của cơ sở hỗ trợ nạn nhân bạo lực gia đình 3 Phòng Văn hóa - Thông tin Gia đình
6 Thủ tục cấp lại Giấy chứng nhận đăng ký hoạt động của cơ sở tư vấn về phòng, chống bạo lực gia đình 3 Phòng Văn hóa - Thông tin Gia đình
7 Thủ tục cấp lại Giấy phép bán lẻ sản phẩm thuốc lá do bị mất, bị tiêu hủy toàn bộ hoặc một phần, bị rách, nát hoặc bị cháy. 3 Phòng Kinh tế Công thương
8 Thủ tục cấp lại Giấy phép kinh doanh bán lẻ sản phẩm rượu do trường hợp bị mất, bị tiêu hủy toàn bộ hoặc một phần, bị rách, nát, bị cháy. 3 Phòng Kinh tế Công thương
9 Thủ tục cấp sửa đổi, bổ sung Giấy phép kinh doanh bán lẻ sản phẩm rượu 3 Phòng Kinh tế Công thương
10 Thủ tục chấp thuận việc tổ chức cuộc lễ diễn ra ngoài cơ sở tôn giáo có sự tham gia của tín đồ trong phạm vi một huyện, quận 3 Phòng Nội vụ Tôn giáo
11 Thủ tục chấp thuận việc tổ chức quyên góp của cơ sở tín ngưỡng, tổ chức tôn giáo vượt ra ngoài phạm vi một xã nhưng trong phạm vi một huyện, quận. 3 Phòng Nội vụ Tôn giáo
12 Thủ tục Chi trả tiền bồi thường trong hoạt động quản lý hành chính 2 Phòng Tư pháp Bồi thường Nhà nước
13 Thủ tục Chứng thực bản sao từ bản chính giấy tờ, văn bản do cơ quan tổ chức có thẩm quyền của Việt Nam cấp hoặc chứng nhận 2 Phòng Tư pháp Chứng thực
14 Thủ tục Chứng thực bản sao từ bản chính giấy tờ, văn bản do cơ quan, tổ chức có thẩm quyền của nước ngoài; cơ quan, tổ chức có thẩm quyền của Việt Nam liên kết với cơ quan, tổ chức có thẩm quyền của nước ngoài cấp hoặc chứng nhận 2 Phòng Tư pháp Chứng thực
15 Thủ tục Chứng thực chữ ký người dịch mà người dịch không phải là cộng tác viên dịch thuật của Phòng Tư pháp 2 Phòng Tư pháp Chứng thực
16 Thủ tục Chứng thực chữ ký người dịch mà người dịch là cộng tác viên dịch thuật của Phòng Tư pháp 2 Phòng Tư pháp Chứng thực
17 Thủ tục Chứng thực chữ ký trong các giấy tờ, văn bản (áp dụng cho cả trường hợp chứng thực điểm chỉ và trường hợp người yêu cầu chứng thực không thể ký, không thể điểm chỉ được) 2 Phòng Tư pháp Chứng thực
18 Thủ tục Chứng thực hợp đồng, giao dịch liên quan đến tài sản là động sản 2 Phòng Tư pháp Chứng thực
19 Thủ tục Chứng thực văn bản khai nhận di sản mà di sản là động sản 2 Phòng Tư pháp Chứng thực
20 Thủ tục Chứng thực văn bản thỏa thuận phân chia di sản mà di sản là động sản 2 Phòng Tư pháp Chứng thực