Cơ quan thực hiện
Lĩnh vực
Từ khóa
STT Tên thủ tục Mức độ DVC Cơ quan thực hiện Lĩnh vực
1 Thẩm định và đề nghị xét công nhận trường tiểu học đạt chuẩn quốc gia Phòng Giáo dục và Đào tạo Giáo dục và Đào tạo
2 Thay đổi thông tin khai báo hoạt động cơ sở dịch vụ photocopy 3 Phòng Văn hóa - Thông tin Xuất bản
3 Thẩm định kế hoạch ứng phó sự cố tràn dầu 3 Phòng Tài nguyên và Môi trường Biển đảo
4 Thẩm định kế hoạch ứng phó sự cố tràn dầu Phòng Tài nguyên và Môi trường Biển đảo
5 Thu hồi Giấy chứng nhận đã cấp không đúng quy định của pháp luật đất đai do người sử dụng đất, chủ sở hữu tài sản gắn liền với đất phát hiện 3 Phòng Tài nguyên và Môi trường Đất đai
6 Thu hồi Giấy chứng nhận đã cấp không đúng quy định của pháp luật đất đai do người sử dụng đất, chủ sở hữu tài sản gắn liền với đất phát hiện Phòng Tài nguyên và Môi trường Đất đai
7 Thu hồi Giấy chứng nhận đăng ký hợp tác xã (Đối với trường hợp hợp tác xã giải thể tự nguyện) 3 Phòng Tài chính - Kế hoạch Thành lập và hoạt động của Hợp tác xã
8 Thu hồi rừng của hộ gia đình, cá nhân và cộng đồng dân cư thôn được Nhà nước giao rừng không thu tiền sử dụng rừng hoặc được giao rừng có thu tiền sử dụng rừng mà tiền đó có nguồn gốc từ ngân sách nhà nước hoặc được thuê rừng trả tiền thuê hàng năm nay chuyển đi nơi khác, đề nghị giảm diện tích rừng hoặc không có nhu cầu sử dụng rừng; chủ rừng tự nguyện trả lại rừng thuộc thẩm quyền UBND cấp huyện Ủy ban nhân dân quận Nông nghiệp và Phát triển nông thôn
9 Thủ tục Cấp bản sao có chứng thực từ bản chính hợp đồng, giao dịch đã được chứng thực 2 Phòng Tư pháp Chứng thực
10 Thủ tục Cấp bản sao trích lục hộ tịch 3 Phòng Tư pháp Hộ tịch
11 Thủ tục Cấp bản sao từ sổ gốc 2 Phòng Tư pháp Chứng thực
12 Thủ tục cấp Giấy chứng nhận đăng ký hoạt động của cơ sở hỗ trợ nạn nhân bạo lực gia đình 3 Phòng Văn hóa - Thông tin Gia đình
13 Thủ tục cấp giấy ghứng nhận đăng ký hoạt động của cơ sở tư vấn về phòng, chống bạo lực gia đình 3 Phòng Văn hóa - Thông tin Gia đình
14 Thủ tục cấp Giấy phép bán lẻ sản phẩm thuốc lá 3 Phòng Kinh tế Công thương
15 Thủ tục cấp lại Giấy chứng nhận đăng ký hoạt động của cơ sở hỗ trợ nạn nhân bạo lực gia đình 3 Phòng Văn hóa - Thông tin Gia đình
16 Thủ tục cấp lại Giấy chứng nhận đăng ký hoạt động của cơ sở tư vấn về phòng, chống bạo lực gia đình 3 Phòng Văn hóa - Thông tin Gia đình
17 Thủ tục cấp lại Giấy phép bán lẻ sản phẩm thuốc lá do bị mất, bị tiêu hủy toàn bộ hoặc một phần, bị rách, nát hoặc bị cháy. 3 Phòng Kinh tế Công thương
18 Thủ tục cấp lại Giấy phép kinh doanh bán lẻ sản phẩm rượu do trường hợp bị mất, bị tiêu hủy toàn bộ hoặc một phần, bị rách, nát, bị cháy. 3 Phòng Kinh tế Công thương
19 Thủ tục cấp sửa đổi, bổ sung Giấy phép kinh doanh bán lẻ sản phẩm rượu 3 Phòng Kinh tế Công thương
20 Thủ tục chấp thuận việc tổ chức cuộc lễ diễn ra ngoài cơ sở tôn giáo có sự tham gia của tín đồ trong phạm vi một huyện, quận 3 Phòng Nội vụ Tôn giáo