Cơ quan thực hiện
Lĩnh vực
Từ khóa
STT Tên thủ tục Mức độ DVC Cơ quan thực hiện Lĩnh vực
1 Thủ tục Chứng thực việc sửa đổi, bổ sung, hủy bỏ hợp đồng, giao dịch 2 Phòng Tư pháp Chứng thực
2 Thủ tục Chuyển giao quyết định giải quyết bồi thường 2 Phòng Tư pháp Bồi thường Nhà nước
3 Thủ tục chuyển mục đích sử dụng đất phải được phép của cơ quan nhà nước có thẩm quyền đối với hộ gia đình, cá nhân Phòng Tài nguyên và Môi trường Đất đai
4 Thủ tục công khai Bản kê khai tài sản, thu nhập cấp thành phố, cấp huyện, cấp xã 3 Thanh tra quận Phòng chống tham nhũng
5 Thủ tục Công nhận Báo cáo viên pháp luật cấp huyện 2 Phòng Tư pháp Phổ biến, giáo dục pháp luật
6 Thủ tục công nhận lại “Phường, Thị trấn đạt chuẩn văn minh đô thị” 3 Phòng Văn hóa - Thông tin Văn hóa cơ sở
7 Thủ tục công nhận lại “Xã đạt chuẩn văn hóa nông thôn mới” 3 Phòng Văn hóa - Thông tin Văn hóa cơ sở
8 Thủ tục công nhận lần đầu “Cơ quan đạt chuẩn văn hóa”, “Đơn vị đạt chuẩn văn hóa”, “Doanh nghiệp đạt chuẩn văn hóa” 3 Phòng Văn hóa - Thông tin Văn hóa cơ sở
9 Thủ tục công nhận lần đầu “Phường, Thị trấn đạt chuẩn văn minh đô thị” 3 Phòng Văn hóa - Thông tin Văn hóa cơ sở
10 Thủ tục công nhận lần đầu “Xã đạt chuẩn văn hóa nông thôn mới” 3 Phòng Văn hóa - Thông tin Văn hóa cơ sở
11 Thủ tục công nhận “Thôn văn hóa”, “Làng văn hóa”, “Ấp văn hóa”, “Bản văn hóa” và tương đương 3 Phòng Văn hóa - Thông tin Văn hóa cơ sở
12 Thủ tục công nhận “Tổ dân phố văn hóa” và tương đương 3 Phòng Văn hóa - Thông tin Văn hóa cơ sở
13 Thủ tục Ghi vào sổ hộ tịch việc hộ tịch khác của công dân Việt Nam đã được giải quyết tại cơ quan có thẩm quyền của nước ngoài (khai sinh; giám hộ; nhận cha, mẹ, con; xác định cha, mẹ, con; nuôi con nuôi; khai tử; thay đổi hộ tịch) 3 Phòng Tư pháp Hộ tịch
14 Thủ tục Ghi vào sổ hộ tịch việc kết hôn của công dân Việt Nam đã được giải quyết tại cơ quan có thẩm quyền của nước ngoài 3 Phòng Tư pháp Hộ tịch
15 Thủ tục Ghi vào sổ hộ tịch việc ly hôn, hủy việc kết hôn của công dân Việt Nam đã được giải quyết tại cơ quan có thẩm quyền của nước ngoài 3 Phòng Tư pháp Hộ tịch
16 Thủ tục Giải quyết bồi thường tại cơ quan có trách nhiệm bồi thường trong hoạt động quản lý hành chính 2 Phòng Tư pháp Bồi thường Nhà nước
17 Thủ tục giải quyết khiếu nại lần hai tại cấp huyện 3 Thanh tra quận Giải quyết khiếu nại
18 Thủ tục giải quyết khiếu nại lần đầu tại cấp huyện 3 Thanh tra quận Giải quyết khiếu nại
19 Thủ tục Giải quyết khiếu nại về bồi thường nhà nước lần hai 2 Phòng Tư pháp Bồi thường Nhà nước
20 Thủ tục Giải quyết khiếu nại về bồi thường nhà nước lần đầu 2 Phòng Tư pháp Bồi thường Nhà nước