Cơ quan thực hiện
Lĩnh vực
Từ khóa
STT Tên thủ tục Mức độ DVC Cơ quan thực hiện Lĩnh vực
1 Thủ tục chấp thuận việc tổ chức quyên góp của cơ sở tín ngưỡng, tổ chức tôn giáo vượt ra ngoài phạm vi một xã nhưng trong phạm vi một huyện, quận. 3 Phòng Nội vụ Tôn giáo
2 Thủ tục Chi trả tiền bồi thường trong hoạt động quản lý hành chính 2 Phòng Tư pháp Bồi thường Nhà nước
3 Thủ tục Chứng thực bản sao từ bản chính giấy tờ, văn bản do cơ quan tổ chức có thẩm quyền của Việt Nam cấp hoặc chứng nhận 2 Phòng Tư pháp Chứng thực
4 Thủ tục Chứng thực bản sao từ bản chính giấy tờ, văn bản do cơ quan, tổ chức có thẩm quyền của nước ngoài; cơ quan, tổ chức có thẩm quyền của Việt Nam liên kết với cơ quan, tổ chức có thẩm quyền của nước ngoài cấp hoặc chứng nhận 2 Phòng Tư pháp Chứng thực
5 Thủ tục Chứng thực chữ ký người dịch mà người dịch không phải là cộng tác viên dịch thuật của Phòng Tư pháp 2 Phòng Tư pháp Chứng thực
6 Thủ tục Chứng thực chữ ký người dịch mà người dịch là cộng tác viên dịch thuật của Phòng Tư pháp 2 Phòng Tư pháp Chứng thực
7 Thủ tục Chứng thực chữ ký trong các giấy tờ, văn bản (áp dụng cho cả trường hợp chứng thực điểm chỉ và trường hợp người yêu cầu chứng thực không thể ký, không thể điểm chỉ được) 2 Phòng Tư pháp Chứng thực
8 Thủ tục Chứng thực hợp đồng, giao dịch liên quan đến tài sản là động sản 2 Phòng Tư pháp Chứng thực
9 Thủ tục Chứng thực văn bản khai nhận di sản mà di sản là động sản 2 Phòng Tư pháp Chứng thực
10 Thủ tục Chứng thực văn bản thỏa thuận phân chia di sản mà di sản là động sản 2 Phòng Tư pháp Chứng thực
11 Thủ tục Chứng thực việc sửa đổi, bổ sung, hủy bỏ hợp đồng, giao dịch 2 Phòng Tư pháp Chứng thực
12 Thủ tục Chuyển giao quyết định giải quyết bồi thường 2 Phòng Tư pháp Bồi thường Nhà nước
13 Thủ tục chuyển mục đích sử dụng đất phải được phép của cơ quan nhà nước có thẩm quyền đối với hộ gia đình, cá nhân 3 Phòng Tài nguyên và Môi trường Đất đai
14 Thủ tục chuyển mục đích sử dụng đất phải được phép của cơ quan nhà nước có thẩm quyền đối với hộ gia đình, cá nhân Phòng Tài nguyên và Môi trường Đất đai
15 Thủ tục công khai Bản kê khai tài sản, thu nhập cấp thành phố, cấp huyện, cấp xã 3 Thanh tra quận Phòng chống tham nhũng
16 Thủ tục Công nhận Báo cáo viên pháp luật cấp huyện 2 Phòng Tư pháp Phổ biến, giáo dục pháp luật
17 Thủ tục công nhận lại “Phường, Thị trấn đạt chuẩn văn minh đô thị” 3 Phòng Văn hóa - Thông tin Văn hóa cơ sở
18 Thủ tục công nhận lại “Xã đạt chuẩn văn hóa nông thôn mới” 3 Phòng Văn hóa - Thông tin Văn hóa cơ sở
19 Thủ tục công nhận lần đầu “Cơ quan đạt chuẩn văn hóa”, “Đơn vị đạt chuẩn văn hóa”, “Doanh nghiệp đạt chuẩn văn hóa” 3 Phòng Văn hóa - Thông tin Văn hóa cơ sở
20 Thủ tục công nhận lần đầu “Phường, Thị trấn đạt chuẩn văn minh đô thị” 3 Phòng Văn hóa - Thông tin Văn hóa cơ sở