Cơ quan thực hiện
Lĩnh vực
Từ khóa
STT Tên thủ tục Mức độ DVC Cơ quan thực hiện Lĩnh vực
1 Thủ tục công nhận lần đầu “Xã đạt chuẩn văn hóa nông thôn mới” 3 Phòng Văn hóa - Thông tin Văn hóa cơ sở
2 Thủ tục công nhận “Thôn văn hóa”, “Làng văn hóa”, “Ấp văn hóa”, “Bản văn hóa” và tương đương 3 Phòng Văn hóa - Thông tin Văn hóa cơ sở
3 Thủ tục công nhận “Tổ dân phố văn hóa” và tương đương 3 Phòng Văn hóa - Thông tin Văn hóa cơ sở
4 Thủ tục Ghi vào sổ hộ tịch việc hộ tịch khác của công dân Việt Nam đã được giải quyết tại cơ quan có thẩm quyền của nước ngoài (khai sinh; giám hộ; nhận cha, mẹ, con; xác định cha, mẹ, con; nuôi con nuôi; khai tử; thay đổi hộ tịch) 3 Phòng Tư pháp Hộ tịch
5 Thủ tục Ghi vào sổ hộ tịch việc kết hôn của công dân Việt Nam đã được giải quyết tại cơ quan có thẩm quyền của nước ngoài 3 Phòng Tư pháp Hộ tịch
6 Thủ tục Ghi vào sổ hộ tịch việc ly hôn, hủy việc kết hôn của công dân Việt Nam đã được giải quyết tại cơ quan có thẩm quyền của nước ngoài 3 Phòng Tư pháp Hộ tịch
7 Thủ tục Giải quyết bồi thường tại cơ quan có trách nhiệm bồi thường trong hoạt động quản lý hành chính 2 Phòng Tư pháp Bồi thường Nhà nước
8 Thủ tục giải quyết khiếu nại lần hai tại cấp huyện 3 Thanh tra quận Giải quyết khiếu nại
9 Thủ tục giải quyết khiếu nại lần đầu tại cấp huyện 3 Thanh tra quận Giải quyết khiếu nại
10 Thủ tục Giải quyết khiếu nại về bồi thường nhà nước lần hai 2 Phòng Tư pháp Bồi thường Nhà nước
11 Thủ tục Giải quyết khiếu nại về bồi thường nhà nước lần đầu 2 Phòng Tư pháp Bồi thường Nhà nước
12 Thủ tục giải quyết tố cáo tại cấp huyện 3 Thanh tra quận Giải quyết tố cáo
13 Thủ tục giải quyết tranh chấp đất đai 3 Phòng Tài nguyên và Môi trường Đất đai
14 Thủ tục giải quyết tranh chấp đất đai thuộc thẩm quyền của Chủ tịch Ủy ban nhân cấp huyện Phòng Tài nguyên và Môi trường Đất đai
15 Thủ tục giao đất, cho thuê đất cho hộ gia đình, cá nhân đối với trường hợp giao đất, cho thuê đất không thông qua hình thức đấu giá quyền sử dụng đất 3 Phòng Tài nguyên và Môi trường Đất đai
16 Thủ tục giao đất, cho thuê đất cho hộ gia đình, cá nhân đối với trường hợp giao đất, cho thuê đất không thông qua hình thức đấu giá quyền sử dụng đất Phòng Tài nguyên và Môi trường Đất đai
17 Thủ tục kê khai tài sản, thu nhập cấp thành phố, cấp huyện, cấp xã 3 Thanh tra quận Phòng chống tham nhũng
18 Thủ tục Miễn nhiệm đối với Báo cáo viên pháp luật cấp huyện 2 Phòng Tư pháp Phổ biến, giáo dục pháp luật
19 Thủ tục phê duyệt phương án chuyển đổi chợ hạng 2, hạng 3 3 Phòng Kinh tế Công thương
20 Thủ tục quyết định thu hồi đất vì mục đích quốc phòng, an ninh; phát triển kinh tế - xã hội vì lợi ích quốc gia, công cộng (đối với trường hợp thu hồi đất của đối tượng quy định tại khoản 2, khoản 3 Điều 66 Luật Đất đai năm 2013) 3 Phòng Tài nguyên và Môi trường Đất đai