Cơ quan thực hiện
Lĩnh vực
Từ khóa
STT Tên thủ tục Mức độ DVC Cơ quan thực hiện Lĩnh vực
1 Thủ tục giải quyết tố cáo tại cấp huyện 3 Thanh tra quận Giải quyết tố cáo
2 Thủ tục giải quyết tranh chấp đất đai thuộc thẩm quyền của Chủ tịch Ủy ban nhân cấp huyện Phòng Tài nguyên và Môi trường Đất đai
3 Thủ tục giao đất, cho thuê đất cho hộ gia đình, cá nhân đối với trường hợp giao đất, cho thuê đất không thông qua hình thức đấu giá quyền sử dụng đất Phòng Tài nguyên và Môi trường Đất đai
4 Thủ tục kê khai tài sản, thu nhập cấp thành phố, cấp huyện, cấp xã 3 Thanh tra quận Phòng chống tham nhũng
5 Thủ tục Miễn nhiệm đối với Báo cáo viên pháp luật cấp huyện 2 Phòng Tư pháp Phổ biến, giáo dục pháp luật
6 Thủ tục phê duyệt phương án chuyển đổi chợ hạng 2, hạng 3 3 Phòng Kinh tế Công thương
7 Thủ tục quyết định thu hồi đất vì mục đích quốc phòng, an ninh; phát triển kinh tế - xã hội vì lợi ích quốc gia, công cộng (đối với trường hợp thu hồi đất của đối tượng quy định tại khoản 2, khoản 3 Điều 66 Luật Đất đai năm 2013) Phòng Tài nguyên và Môi trường Đất đai
8 Thủ tục Sửa lỗi sai sót trong hợp đồng, giao dịch 2 Phòng Tư pháp Chứng thực
9 Thủ tục tách thửa hoặc hợp thửa đất Phòng Tài nguyên và Môi trường Đất đai
10 Thủ tục thẩm định nhu cầu sử dụng đất để xem xét giao đất, cho thuê đất đối với hộ gia đình, cá nhân Phòng Tài nguyên và Môi trường Đất đai
11 Thủ tục thu hồi đất do chấm dứt việc sử dụng đất theo pháp luật, tự nguyện trả lại đất đối với trường hợp thu hồi đất của hộ gia đình, cá nhân, cộng đồng dân cư Phòng Tài nguyên và Môi trường Đất đai
12 Thủ tục thu hồi đất ở trong khu vực bị ô nhiễm môi trường có nguy cơ đe dọa tính mạng con người; đất ở có nguy cơ sạt lở, sụt lún, bị ảnh hưởng bởi hiện tượng thiên tai khác đe dọa tính mạng con người đối với trường hợp thu hồi đất ở của hộ gia đình, cá nhân Phòng Tài nguyên và Môi trường Đất đai
13 Thủ tục thực hiện giải trình cấp thành phố, cấp huyện, cấp xã 2 Thanh tra quận Phòng chống tham nhũng
14 Thủ tục tiếp công dân tại cấp huyện 3 Thanh tra quận Tiếp công dân
15 Thủ tục tiếp nhận yêu cầu giải trình cấp thành phố, cấp huyện, cấp xã 2 Thanh tra quận Phòng chống tham nhũng
16 Thủ tục Trả lại tài sản 2 Phòng Tư pháp Bồi thường Nhà nước
17 Thủ tục xác minh tài sản, thu nhập cấp thành phố, cấp huyện, cấp xã 3 Thanh tra quận Phòng chống tham nhũng
18 Thủ tục Xác định cơ quan có trách nhiệm bồi thường 2 Phòng Tư pháp Bồi thường Nhà nước
19 Thủ tục xử lý đơn tại cấp huyện 3 Thanh tra quận Xử lý đơn
20 Thủ tục Đăng ký chấm dứt giám hộ có yếu tố nước ngoài 3 Phòng Tư pháp Hộ tịch