Cơ quan thực hiện
Lĩnh vực
Từ khóa
STT Tên thủ tục Mức độ DVC Cơ quan thực hiện Lĩnh vực
1 Thủ tục quyết định thu hồi đất vì mục đích quốc phòng, an ninh; phát triển kinh tế - xã hội vì lợi ích quốc gia, công cộng (đối với trường hợp thu hồi đất của đối tượng quy định tại khoản 2, khoản 3 Điều 66 Luật Đất đai năm 2013) Phòng Tài nguyên và Môi trường Đất đai
2 Thủ tục Sửa lỗi sai sót trong hợp đồng, giao dịch 2 Phòng Tư pháp Chứng thực
3 Thủ tục tách thửa hoặc hợp thửa đất 3 Phòng Tài nguyên và Môi trường Đất đai
4 Thủ tục tách thửa hoặc hợp thửa đất Phòng Tài nguyên và Môi trường Đất đai
5 Thủ tục thẩm định nhu cầu sử dụng đất để xem xét giao đất, cho thuê đất đối với hộ gia đình, cá nhân 3 Phòng Tài nguyên và Môi trường Đất đai
6 Thủ tục thẩm định nhu cầu sử dụng đất để xem xét giao đất, cho thuê đất đối với hộ gia đình, cá nhân Phòng Tài nguyên và Môi trường Đất đai
7 Thủ tục thông báo tổ chức quyên góp ngoài địa bàn một xã nhưng trong địa bàn một huyện, quận, thị xã, thành phố thuộc tỉnh, thành phố thuộc thành phố trực thuộc trung ương của cơ sở tín ngưỡng, tổ chức tôn giáo, tổ chức tôn giáo trực thuộc 3 Phòng Nội vụ Tôn giáo
8 Thủ tục thu hồi đất do chấm dứt việc sử dụng đất theo pháp luật, tự nguyện trả lại đất đối với trường hợp thu hồi đất của hộ gia đình, cá nhân, cộng đồng dân cư 3 Phòng Tài nguyên và Môi trường Đất đai
9 Thủ tục thu hồi đất do chấm dứt việc sử dụng đất theo pháp luật, tự nguyện trả lại đất đối với trường hợp thu hồi đất của hộ gia đình, cá nhân, cộng đồng dân cư Phòng Tài nguyên và Môi trường Đất đai
10 Thủ tục thu hồi đất ở trong khu vực bị ô nhiễm môi trường có nguy cơ đe dọa tính mạng con người; đất ở có nguy cơ sạt lở, sụt lún, bị ảnh hưởng bởi hiện tượng thiên tai khác đe dọa tính mạng con người đối với trường hợp thu hồi đất ở của hộ gia đình, cá nhân 3 Phòng Tài nguyên và Môi trường Đất đai
11 Thủ tục thu hồi đất ở trong khu vực bị ô nhiễm môi trường có nguy cơ đe dọa tính mạng con người; đất ở có nguy cơ sạt lở, sụt lún, bị ảnh hưởng bởi hiện tượng thiên tai khác đe dọa tính mạng con người đối với trường hợp thu hồi đất ở của hộ gia đình, cá nhân Phòng Tài nguyên và Môi trường Đất đai
12 Thủ tục thực hiện giải trình cấp thành phố, cấp huyện, cấp xã 2 Thanh tra quận Phòng chống tham nhũng
13 Thủ tục tiếp công dân tại cấp huyện 3 Thanh tra quận Tiếp công dân
14 Thủ tục tiếp nhận yêu cầu giải trình cấp thành phố, cấp huyện, cấp xã 2 Thanh tra quận Phòng chống tham nhũng
15 Thủ tục Trả lại tài sản 2 Phòng Tư pháp Bồi thường Nhà nước
16 Thủ tục xác minh tài sản, thu nhập cấp thành phố, cấp huyện, cấp xã 3 Thanh tra quận Phòng chống tham nhũng
17 Thủ tục Xác định cơ quan có trách nhiệm bồi thường 2 Phòng Tư pháp Bồi thường Nhà nước
18 Thủ tục xử lý đơn tại cấp huyện 3 Thanh tra quận Xử lý đơn
19 Thủ tục Đăng ký chấm dứt giám hộ có yếu tố nước ngoài 3 Phòng Tư pháp Hộ tịch
20 Thủ tục đăng ký cho dòng tu, tu viện hoặc các tổ chức tu hành tập thể khác có phạm vi hoạt động trong một huyện, quận 3 Phòng Nội vụ Tôn giáo