Cơ quan thực hiện
Lĩnh vực
Từ khóa
STT Tên thủ tục Mức độ DVC Cơ quan thực hiện Lĩnh vực
1 Thủ tục đăng ký cho dòng tu, tu viện hoặc các tổ chức tu hành tập thể khác có phạm vi hoạt động trong một huyện, quận 3 Phòng Nội vụ Tôn giáo
2 Thủ tục Đăng ký giám hộ có yếu tố nước ngoài 3 Phòng Tư pháp Hộ tịch
3 Thủ tục đăng ký hợp tác xã 3 Phòng Tài chính - Kế hoạch Thành lập và hoạt động của Hợp tác xã
4 Thủ tục Đăng ký kết hôn có yếu tố nước ngoài 3 Phòng Tư pháp Hộ tịch
5 Thủ tục Đăng ký khai sinh có yếu tố nước ngoài 3 Phòng Tư pháp Hộ tịch
6 Thủ tục Đăng ký khai sinh có yếu tố nước ngoài cho người đã có hồ sơ, giấy tờ cá nhân 3 Phòng Tư pháp Hộ tịch
7 Thủ tục Đăng ký khai sinh kết hợp đăng ký nhận cha, mẹ, con có yếu tố nước ngoài 3 Phòng Tư pháp Hộ tịch
8 Thủ tục Đăng ký khai tử có yếu tố nước ngoài 3 Phòng Tư pháp Hộ tịch
9 Thủ tục Đăng ký lại kết hôn có yếu tố nước ngoài 3 Phòng Tư pháp Hộ tịch
10 Thủ tục Đăng ký lại khai sinh có yếu tố nước ngoài 3 Phòng Tư pháp Hộ tịch
11 Thủ tục Đăng ký lại khai tử có yếu tố nước ngoài 3 Phòng Tư pháp Hộ tịch
12 Thủ tục Đăng ký nhận cha, mẹ, con có yếu tố nước ngoài 3 Phòng Tư pháp Hộ tịch
13 Thủ tục Đăng ký thay đổi, cải chính, bổ sung hộ tịch, xác định lại dân tộc 3 Phòng Tư pháp Hộ tịch
14 Thủ tục đăng ký thuyên chuyển nơi hoạt động tôn giáo của chức sắc, nhà tu hành 3 Phòng Nội vụ Tôn giáo
15 Thủ tục đổi Giấy chứng nhận đăng ký hoạt động của cơ sở hỗ trợ nạn nhân bạo lực gia đình 3 Phòng Văn hóa - Thông tin Gia đình
16 Thủ tục đổi Giấy chứng nhận đăng ký hoạt động của cơ sở tư vấn về phòng, chống bạo lực gia đình 3 Phòng Văn hóa - Thông tin Gia đình
17 Thủ tục “Giải quyết tranh chấp lao động tập thể về quyền” 3 Phòng Lao động, Thương binh và Xã hội Lao động tiền lương và Bảo hiểm xã hội
18 Thủ tục: “Cấp giấy giới thiệu đi thăm viếng mộ liệt sĩ và hỗ trợ thăm viếng mộ liệt sĩ” 3 Phòng Lao động, Thương binh và Xã hội Người có công
19 Thủ tục: “Cấp giấy phép hoạt động cơ sở chăm sóc người khuyết tật, người cao tuổi thuộc trách nhiệm quản lý cấp huyện” 3 Phòng Lao động, Thương binh và Xã hội Bảo trợ xã hội
20 Thủ tục: “Cấp lại, điều chỉnh giấy phép chăm sóc người khuyết tật, người cao tuổi thuộc trách nhiệm quản lý cấp huyện”. 3 Phòng Lao động, Thương binh và Xã hội Bảo trợ xã hội