Cơ quan thực hiện
Lĩnh vực
Từ khóa
STT Tên thủ tục Mức độ DVC Cơ quan thực hiện Lĩnh vực
1 Thủ tục Đăng ký giám hộ có yếu tố nước ngoài 3 Phòng Tư pháp Hộ tịch
2 Thủ tục đăng ký hợp tác xã 3 Phòng Tài chính - Kế hoạch Thành lập và hoạt động của Hợp tác xã
3 Thủ tục Đăng ký kết hôn có yếu tố nước ngoài 3 Phòng Tư pháp Hộ tịch
4 Thủ tục Đăng ký khai sinh có yếu tố nước ngoài 3 Phòng Tư pháp Hộ tịch
5 Thủ tục Đăng ký khai sinh có yếu tố nước ngoài cho người đã có hồ sơ, giấy tờ cá nhân 3 Phòng Tư pháp Hộ tịch
6 Thủ tục Đăng ký khai sinh kết hợp đăng ký nhận cha, mẹ, con có yếu tố nước ngoài 3 Phòng Tư pháp Hộ tịch
7 Thủ tục Đăng ký khai tử có yếu tố nước ngoài 3 Phòng Tư pháp Hộ tịch
8 Thủ tục Đăng ký lại kết hôn có yếu tố nước ngoài 3 Phòng Tư pháp Hộ tịch
9 Thủ tục Đăng ký lại khai sinh có yếu tố nước ngoài 3 Phòng Tư pháp Hộ tịch
10 Thủ tục Đăng ký lại khai tử có yếu tố nước ngoài 3 Phòng Tư pháp Hộ tịch
11 Thủ tục Đăng ký nhận cha, mẹ, con có yếu tố nước ngoài 3 Phòng Tư pháp Hộ tịch
12 Thủ tục Đăng ký thay đổi, cải chính, bổ sung hộ tịch, xác định lại dân tộc 3 Phòng Tư pháp Hộ tịch
13 Thủ tục đăng ký thuyên chuyển nơi hoạt động tôn giáo của chức sắc, nhà tu hành 3 Phòng Nội vụ Tôn giáo
14 Thủ tục đề nghị tổ chức đại hội của tổ chức tôn giáo, tổ chức tôn giáo trực thuộc, tổ chức được cấp chứng nhận đăng ký hoạt động tôn giáo có địa bàn hoạt động ở một quận 3 Phòng Nội vụ Tôn giáo
15 Thủ tục đổi Giấy chứng nhận đăng ký hoạt động của cơ sở hỗ trợ nạn nhân bạo lực gia đình 3 Phòng Văn hóa - Thông tin Gia đình
16 Thủ tục đổi Giấy chứng nhận đăng ký hoạt động của cơ sở tư vấn về phòng, chống bạo lực gia đình 3 Phòng Văn hóa - Thông tin Gia đình
17 Thủ tục “Giải quyết tranh chấp lao động tập thể về quyền” 3 Phòng Lao động, Thương binh và Xã hội Lao động tiền lương và Bảo hiểm xã hội
18 Thủ tục: “Cấp giấy giới thiệu đi thăm viếng mộ liệt sĩ và hỗ trợ thăm viếng mộ liệt sĩ” 3 Phòng Lao động, Thương binh và Xã hội Người có công
19 Thủ tục: “Cấp giấy phép hoạt động cơ sở chăm sóc người khuyết tật, người cao tuổi thuộc trách nhiệm quản lý cấp huyện” 3 Phòng Lao động, Thương binh và Xã hội Bảo trợ xã hội
20 Thủ tục: “Cấp lại, điều chỉnh giấy phép chăm sóc người khuyết tật, người cao tuổi thuộc trách nhiệm quản lý cấp huyện”. 3 Phòng Lao động, Thương binh và Xã hội Bảo trợ xã hội