Cơ quan thực hiện
Lĩnh vực
Từ khóa
STT Tên thủ tục Mức độ DVC Cơ quan thực hiện Lĩnh vực
1 Cấp giấy phép sử dụng tạm thời một phần vỉa hè, lòng đường không vào mục đích giao thông 3 Phòng Quản lý đô thị Giao thông vận tải
2 Cấp lại Giấy Chứng nhận đăng ký phương tiện 3 Phòng Quản lý đô thị Giao thông vận tải
3 Gia hạn giấy phép sử dụng tạm thời một phần vỉa hè, lòng đường không vào mục đích giao thông 3 Phòng Quản lý đô thị Giao thông vận tải
4 Xóa Đăng ký phương tiện 3 Phòng Quản lý đô thị Giao thông vận tải
5 Đăng ký lại phương tiện thủy nội địa trong trường hợp chuyển quyền sở hữu phương tiện nhưng không thay đổi cơ quan đăng ký phương tiện 3 Phòng Quản lý đô thị Giao thông vận tải
6 Đăng ký lại phương tiện thủy nội địa trong trường hợp chuyển từ cơ quan đăng ký khác sang cơ quan đăng ký phương tiện thủy nội địa 3 Phòng Quản lý đô thị Giao thông vận tải
7 Đăng ký lại phương tiện trong trường hợp chủ phương tiện thay đổi trụ sở hoặc nơi đăng ký hộ khẩu trường trú của chủ phương tiện sang đơn vị hành chính khác 3 Phòng Quản lý đô thị Giao thông vận tải
8 Đăng ký lại phương tiện trong trường hợp chuyển quyền sở hữu phương tiện đồng thời thay đổi cơ quan đăng ký phương tiện 3 Phòng Quản lý đô thị Giao thông vận tải
9 Đăng ký lại phương tiện trong trường hợp phương tiện thay đổi tên, tính năng kỹ thuật 3 Phòng Quản lý đô thị Giao thông vận tải
10 Đăng ký phương tiện lần đầu đối với phương tiện chưa khai thác trên đường thủy nội địa 3 Phòng Quản lý đô thị Giao thông vận tải
11 Đăng ký phương tiện lần đầu đối với phương tiện đang khai thác trên đường thủy nội địa 3 Phòng Quản lý đô thị Giao thông vận tải