Cơ quan thực hiện
Lĩnh vực
Từ khóa
STT Tên thủ tục Mức độ DVC Cơ quan thực hiện Lĩnh vực
1 Thủ tục cấp Giấy phép bán lẻ sản phẩm thuốc lá 3 Phòng Kinh tế Công thương
2 Thủ tục cấp lại Giấy phép bán lẻ sản phẩm thuốc lá do bị mất, bị tiêu hủy toàn bộ hoặc một phần, bị rách, nát hoặc bị cháy. 3 Phòng Kinh tế Công thương
3 Thủ tục cấp lại Giấy phép kinh doanh bán lẻ sản phẩm rượu do trường hợp bị mất, bị tiêu hủy toàn bộ hoặc một phần, bị rách, nát, bị cháy. 3 Phòng Kinh tế Công thương
4 Thủ tục cấp sửa đổi, bổ sung Giấy phép kinh doanh bán lẻ sản phẩm rượu 3 Phòng Kinh tế Công thương
5 Thủ tục phê duyệt phương án chuyển đổi chợ hạng 2, hạng 3 3 Phòng Kinh tế Công thương
6 Thủ tục cấp giấy phép sản xuất rượu thủ công nhằm mục đích kinh doanh. 3 Phòng Kinh tế Công thương
7 Thủ tục cấp lại Giấy phép sản xuất rượu thủ công nhằm mục đích kinh doanh do bị mất, bị tiêu hủy toàn bộ hoặc một phần, bị rách, nát hoặc bị cháy 3 Phòng Kinh tế Công thương
8 Thủ tục cấp sửa đổi, bổ sung Giấy phép sản xuất rượu thủ công nhằm mục đích kinh doanh 3 Phòng Kinh tế Công thương
9 Thủ tục cấp Giấy chứng nhận sản phẩm công nghiệp nông thôn tiêu biểu cấp huyện 3 Phòng Kinh tế Công thương
10 Thủ tục cấp sửa đổi, bổ sung Giấy phép bán lẻ sản phẩm thuốc lá 3 Phòng Kinh tế Công thương
11 Thủ tục cấp Giấy phép kinh doanh bán lẻ sản phẩm rượu 3 Phòng Kinh tế Công thương