Cơ quan thực hiện
Lĩnh vực
Từ khóa
STT Tên thủ tục Mức độ DVC Cơ quan thực hiện Lĩnh vực
1 Quyết toán dự án hoàn thành các dự án sử dụng vốn nhà nước (cấp huyện) 3 Phòng Tài chính - Kế hoạch Tài chính ngân sách