Cơ quan thực hiện
Lĩnh vực
Từ khóa
STT Tên thủ tục Mức độ DVC Cơ quan thực hiện Lĩnh vực
1 Thủ tục Cấp bản sao trích lục hộ tịch 3 Phòng Tư pháp Hộ tịch
2 Thủ tục Ghi vào sổ hộ tịch việc hộ tịch khác của công dân Việt Nam đã được giải quyết tại cơ quan có thẩm quyền của nước ngoài (khai sinh; giám hộ; nhận cha, mẹ, con; xác định cha, mẹ, con; nuôi con nuôi; khai tử; thay đổi hộ tịch) 3 Phòng Tư pháp Hộ tịch
3 Thủ tục Ghi vào sổ hộ tịch việc kết hôn của công dân Việt Nam đã được giải quyết tại cơ quan có thẩm quyền của nước ngoài 3 Phòng Tư pháp Hộ tịch
4 Thủ tục Ghi vào sổ hộ tịch việc ly hôn, hủy việc kết hôn của công dân Việt Nam đã được giải quyết tại cơ quan có thẩm quyền của nước ngoài 3 Phòng Tư pháp Hộ tịch
5 Thủ tục Đăng ký chấm dứt giám hộ có yếu tố nước ngoài 3 Phòng Tư pháp Hộ tịch
6 Thủ tục Đăng ký giám hộ có yếu tố nước ngoài 3 Phòng Tư pháp Hộ tịch
7 Thủ tục Đăng ký kết hôn có yếu tố nước ngoài 3 Phòng Tư pháp Hộ tịch
8 Thủ tục Đăng ký khai sinh có yếu tố nước ngoài 3 Phòng Tư pháp Hộ tịch
9 Thủ tục Đăng ký khai sinh có yếu tố nước ngoài cho người đã có hồ sơ, giấy tờ cá nhân 3 Phòng Tư pháp Hộ tịch
10 Thủ tục Đăng ký khai sinh kết hợp đăng ký nhận cha, mẹ, con có yếu tố nước ngoài 3 Phòng Tư pháp Hộ tịch
11 Thủ tục Đăng ký khai tử có yếu tố nước ngoài 3 Phòng Tư pháp Hộ tịch
12 Thủ tục Đăng ký lại kết hôn có yếu tố nước ngoài 3 Phòng Tư pháp Hộ tịch
13 Thủ tục Đăng ký lại khai sinh có yếu tố nước ngoài 3 Phòng Tư pháp Hộ tịch
14 Thủ tục Đăng ký lại khai tử có yếu tố nước ngoài 3 Phòng Tư pháp Hộ tịch
15 Thủ tục Đăng ký nhận cha, mẹ, con có yếu tố nước ngoài 3 Phòng Tư pháp Hộ tịch
16 Thủ tục Đăng ký thay đổi, cải chính, bổ sung hộ tịch, xác định lại dân tộc 3 Phòng Tư pháp Hộ tịch