Cơ quan thực hiện
Lĩnh vực
Từ khóa
STT Tên thủ tục Mức độ DVC Cơ quan thực hiện Lĩnh vực
1 Thủ tục Chi trả tiền bồi thường trong hoạt động quản lý hành chính 2 Phòng Tư pháp Bồi thường Nhà nước
2 Thủ tục Chuyển giao quyết định giải quyết bồi thường 2 Phòng Tư pháp Bồi thường Nhà nước
3 Thủ tục Giải quyết bồi thường tại cơ quan có trách nhiệm bồi thường trong hoạt động quản lý hành chính 2 Phòng Tư pháp Bồi thường Nhà nước
4 Thủ tục Giải quyết khiếu nại về bồi thường nhà nước lần hai 2 Phòng Tư pháp Bồi thường Nhà nước
5 Thủ tục Giải quyết khiếu nại về bồi thường nhà nước lần đầu 2 Phòng Tư pháp Bồi thường Nhà nước
6 Thủ tục Trả lại tài sản 2 Phòng Tư pháp Bồi thường Nhà nước
7 Thủ tục Xác định cơ quan có trách nhiệm bồi thường 2 Phòng Tư pháp Bồi thường Nhà nước