Cơ quan thực hiện
Lĩnh vực
Từ khóa
STT Tên thủ tục Mức độ DVC Cơ quan thực hiện Lĩnh vực
1 Thủ tục xử lý đơn tại cấp huyện 3 Thanh tra quận Xử lý đơn