Cơ quan thực hiện
Lĩnh vực
Từ khóa
STT Tên thủ tục Mức độ DVC Cơ quan thực hiện Lĩnh vực
1 Thủ tục giải quyết khiếu nại lần hai tại cấp huyện 3 Thanh tra quận Giải quyết khiếu nại
2 Thủ tục giải quyết khiếu nại lần đầu tại cấp huyện 3 Thanh tra quận Giải quyết khiếu nại