Cơ quan thực hiện
Lĩnh vực
Từ khóa
STT Tên thủ tục Mức độ DVC Cơ quan thực hiện Lĩnh vực
1 Thủ tục công khai Bản kê khai tài sản, thu nhập cấp thành phố, cấp huyện, cấp xã 3 Thanh tra quận Phòng chống tham nhũng
2 Thủ tục kê khai tài sản, thu nhập cấp thành phố, cấp huyện, cấp xã 3 Thanh tra quận Phòng chống tham nhũng
3 Thủ tục thực hiện giải trình cấp thành phố, cấp huyện, cấp xã 2 Thanh tra quận Phòng chống tham nhũng
4 Thủ tục tiếp nhận yêu cầu giải trình cấp thành phố, cấp huyện, cấp xã 2 Thanh tra quận Phòng chống tham nhũng
5 Thủ tục xác minh tài sản, thu nhập cấp thành phố, cấp huyện, cấp xã 3 Thanh tra quận Phòng chống tham nhũng