Cơ quan thực hiện
Lĩnh vực
Từ khóa
STT Tên thủ tục Mức độ DVC Cơ quan thực hiện Lĩnh vực
1 Đăng ký hoạt động thư viện tư nhân có vốn sách ban đầu từ 1000 bản đến dưới 2000 bản 3 Phòng Văn hóa - Thông tin Thư viện