Cơ quan thực hiện
Lĩnh vực
Từ khóa
STT Tên thủ tục Mức độ DVC Cơ quan thực hiện Lĩnh vực
1 Thủ tục “Giải quyết tranh chấp lao động tập thể về quyền” 3 Phòng Lao động, Thương binh và Xã hội Lao động tiền lương và Bảo hiểm xã hội
2 Thủ tục: “Gửi thang lương, bảng lương, định mức lao động của doanh nghiệp” 3 Phòng Lao động, Thương binh và Xã hội Lao động tiền lương và Bảo hiểm xã hội