Cơ quan thực hiện
Lĩnh vực
Từ khóa
STT Tên thủ tục Mức độ DVC Cơ quan thực hiện Lĩnh vực
1 Thủ tục: “Cấp giấy phép hoạt động cơ sở chăm sóc người khuyết tật, người cao tuổi thuộc trách nhiệm quản lý cấp huyện” 3 Phòng Lao động, Thương binh và Xã hội Bảo trợ xã hội
2 Thủ tục: “Cấp lại, điều chỉnh giấy phép chăm sóc người khuyết tật, người cao tuổi thuộc trách nhiệm quản lý cấp huyện”. 3 Phòng Lao động, Thương binh và Xã hội Bảo trợ xã hội
3 Thủ tục: “Hỗ trợ chi phí mai táng cho đối tượng bảo trợ xã hội (được trợ giúp xã hội thường xuyên tại cộng đồng)” 3 Phòng Lao động, Thương binh và Xã hội Bảo trợ xã hội
4 Thủ tục: “Hỗ trợ kinh phí chăm sóc đối với hộ gia đình có người khuyết tật đặc biệt nặng” 3 Phòng Giáo dục và Đào tạo Bảo trợ xã hội
5 Thủ tục: “Hỗ trợ kinh phí chăm sóc, nuôi dưỡng đối tượng bảo trợ xã hội (bao gồm cả đối tượng NKT đặc biệt nặng)” 3 Phòng Lao động, Thương binh và Xã hội Bảo trợ xã hội
6 Thủ tục: “Hỗ trợ kinh phí nhận nuôi dưỡng, chăm sóc đối tượng cần bảo vệ khẩn cấp” 3 Phòng Lao động, Thương binh và Xã hội Bảo trợ xã hội
7 Thủ tục: “Thực hiện trợ cấp xã hội hàng tháng khi đối tượng thay đổi nơi cư trú giữa các quận, huyện” 3 Phòng Lao động, Thương binh và Xã hội Bảo trợ xã hội
8 Thủ tục: “Thực hiện trợ cấp xã hội hàng tháng khi đối tượng thay đổi nơi cư trú trong cùng địa bàn quận, huyện” 3 Phòng Lao động, Thương binh và Xã hội Bảo trợ xã hội
9 Thủ tục: “Thực hiện, điều chỉnh, thôi hưởng trợ cấp xã hội hàng tháng đối với các đối tượng bảo trợ xã hội (bao gồm cả người KT, người khuyết tật mang thai nuôi con dưới 36 tháng tuổi)” 3 Phòng Lao động, Thương binh và Xã hội Bảo trợ xã hội
10 Thủ tục: “Trợ giúp xã hội đột xuất đối với người bị thương nặng ngoài nơi cư trú mà không có người thân thích chăm sóc” 3 Phòng Lao động, Thương binh và Xã hội Bảo trợ xã hội