Cơ quan thực hiện
Lĩnh vực
Từ khóa
STT Tên thủ tục Mức độ DVC Cơ quan thực hiện Lĩnh vực
1 Khai báo hoạt động cơ sở dịch vụ photocopy 3 Phòng Văn hóa - Thông tin Xuất bản
2 Thay đổi thông tin khai báo hoạt động cơ sở dịch vụ photocopy 3 Phòng Văn hóa - Thông tin Xuất bản