Cơ quan thực hiện
Lĩnh vực
Từ khóa
STT Tên thủ tục Mức độ DVC Cơ quan thực hiện Lĩnh vực
1 Cấp lại Giấy chứng nhận đăng ký hộ kinh doanh 3 Phòng Tài chính - Kế hoạch Thành lập và Hoạt động của hộ kinh doanh
2 Chấm dứt hoạt động hộ kinh doanh 3 Phòng Tài chính - Kế hoạch Thành lập và Hoạt động của hộ kinh doanh
3 Tạm ngừng hoạt động hộ kinh doanh 3 Phòng Tài chính - Kế hoạch Thành lập và Hoạt động của hộ kinh doanh
4 Đăng ký thành lập hộ kinh doanh 3 Phòng Tài chính - Kế hoạch Thành lập và Hoạt động của hộ kinh doanh
5 Đăng ký thay đổi nội dung đăng ký hộ kinh doanh 3 Phòng Tài chính - Kế hoạch Thành lập và Hoạt động của hộ kinh doanh