Cơ quan thực hiện
Lĩnh vực
Từ khóa
STT Tên thủ tục Mức độ DVC Cơ quan thực hiện Lĩnh vực
1 Cấp lại giấy chứng nhận đăng ký chi nhánh, văn phòng đại diện hợp tác xã (khi bị hư hỏng) 3 Phòng Tài chính - Kế hoạch Thành lập và hoạt động của Hợp tác xã
2 Cấp lại giấy chứng nhận đăng ký chi nhánh, văn phòng đại diện hợp tác xã (khi bị mất) 3 Phòng Tài chính - Kế hoạch Thành lập và hoạt động của Hợp tác xã
3 Cấp lại giấy chứng nhận đăng ký hợp tác xã (khi bị hư hỏng) 3 Phòng Tài chính - Kế hoạch Thành lập và hoạt động của Hợp tác xã
4 Cấp lại giấy chứng nhận đăng ký hợp tác xã (khi bị mất) 3 Phòng Tài chính - Kế hoạch Thành lập và hoạt động của Hợp tác xã
5 Thu hồi Giấy chứng nhận đăng ký hợp tác xã (Đối với trường hợp hợp tác xã giải thể tự nguyện) 3 Phòng Tài chính - Kế hoạch Thành lập và hoạt động của Hợp tác xã
6 Thủ tục đăng ký hợp tác xã 3 Phòng Tài chính - Kế hoạch Thành lập và hoạt động của Hợp tác xã
7 Đăng ký khi hợp tác xã chia 3 Phòng Tài chính - Kế hoạch Thành lập và hoạt động của Hợp tác xã
8 Đăng ký khi hợp tác xã hợp nhất 3 Phòng Tài chính - Kế hoạch Thành lập và hoạt động của Hợp tác xã
9 Đăng ký khi hợp tác xã sáp nhập 3 Phòng Tài chính - Kế hoạch Thành lập và hoạt động của Hợp tác xã
10 Đăng ký khi hợp tác xã tách 3 Phòng Tài chính - Kế hoạch Thành lập và hoạt động của Hợp tác xã
11 Đăng ký thành lập chi nhánh, văn phòng đại diện, địa điểm kinh doanh của hợp tác xã 3 Phòng Tài chính - Kế hoạch Thành lập và hoạt động của Hợp tác xã
12 Đăng ký thay đổi tên, địa chỉ trụ sở chính, ngành, nghề sản xuất, kinh doanh, vốn điều lệ, người đại diện theo pháp luật; tên, địa chỉ, người đại diện chi nhánh, văn phòng đại diện của hợp tác xã 3 Phòng Tài chính - Kế hoạch Thành lập và hoạt động của Hợp tác xã